گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Tuesday, November 18, 2003

اهميت تاريخي انتخابات دوره هفتم

عدم حضور اصلاح طلبان و طيف هاي پيراموني حامي آنها در حاکميت جمهوري اسلامي امکان پذيرش حمايت بين المللي را ناممکن خواهد کرد. خالي کردن صحنه مقابله و استقبال از حاکميت يگانه اقتدارگرايان و سپردن عنان اختيار کشور براي چهار سال آينده به اقتدارگرايان به بهانه عدم استقبال و شرکت مردم در انتخابات، خطاي فاحشي است که امکان استفاده از فرصت هاي پديد آمده در داخل و خارج از کشور را که براي هميشه هم جاودان نخواهند ماند، از ما سلب نموده و يکبار ديگر جنبش دمکراسي خواهي کشور را به ناکجاآبادي که واقعا هيچ کدام از ما نمي دانيم که به کجاست، رهسپار خواهد کرد.

ادامه مطلب


Monday, November 10, 2003

شرکت يا عدم شرکت در انتخابات دوره هفتم

* آيا ما به رقابت براي جلب نيروي ناراضي در جمهوري اسلامي با رقباي اصلاح طلب درون حاکميت قرار گرفته ايم و اگر چنين است، در رقابت با جريانات سلطنت طلب و محافل مشابه آنها تا کجا پيش خواهيم رفت؟
* آيا ساختار نظام جمهوري اسلامي، بويژه وجود نهادهايي چون نهاد ولايت فقيه، شوراي نگهبان و قانون اساسي مانع هرگونه تغيير و تحول در جامعه است و علت تحريم انتخابات کنوني اين ساختار است، و اگر چنين است آيا اين ساختار و موانع در چند ماه گذشته وجود نداشت، و يا اينکه ما از درک آن عاجز بوديم که مردم را براي انتخابات شوراهاي شهر به پاي صندوق هاي راي تشويق و ترغيب نموديم؟

ادامه مطلب


Saturday, November 01, 2003

پذيرش تنوع اشکال مبارزه

* اگر قرار است در پس فروپاشي اقتدار سياسي حاکم، پير و جوان، مسلمان و غير مسلمان، زن و مرد، روستايي و شهري، در شهر و ده، مسجد و کليسا، کوچه و خيابان، دانشگاه و بازار و کارخانه، با حجاب و بي حجاب، با ريش و بي ريش، با دامن و با روپوش و چادر، رنگ و وارنگ برخوردار از حداقل حقوق دمکراتيک بطور مسالمت آميز در کنار يکديگر زندگي کنيم، اين امر جز از طريق مشارکت همه اين عناصر در جريان اعتراض به اقتدار حاکم ميسر نخواهد بود.

ادامه مطلب


Friday, October 31, 2003

ما هم مي دانيم خانه از پاي بست ويران است

به جاي پند و اندرز و نصيحت هاي بسيار پدرانه و رهبر گونه و به جاي نشانه رفتن انگشت اتهام به سوي افرادي که به اشکال ديگري بر عليه جنايت و خشونت در جامعه ما مبارزه مي کنند، همان شکل از مبارزه را که درست مي دانيد پيش ببريد. ما از هرگونه حرکت اعتراضي و مبارزاتي که در راستاي تحقق دمکراسي در کشور و در جهت تضعيف و نهايتا سرنگوني حاکميت اقتدار در ميهن ماست، حمايت مي کنيم

ادامه مطلب


Wednesday, October 22, 2003

چرا ما طرفدار مبارزه سياسي مسالمت آميز هستيم؟

* جهان ما در مقابل چند تجربه خشونت آميز و مقابله نظامي براي تغيير حکومت ها، دهها تجربه موفق مسالمت آميز را تجربه کرده است، تجربه هايي کم هزينه تر و انساني تر که با اهداف آينده ما بيشتر هماهنگي دارند.
*ما نمي توانيم از شيوه هاي غير انساني، خشونت آميز، توطئه گرانه، تروريستي و آميخته با شکنجه و وحشت در مبارزه خود استفاده کنيم. استفاده از اشکال خشونت آميز ما را از هدف هاي انساني خود بازداشته و قابل توجيه براي مقصود ما نيست.

ادامه مطلب


Wednesday, October 22, 2003

امضاي پروتکل الحاقي:تمکين اقتدارگرايان به اجماع جهاني

تمکين اقتدارگرايان حاکم بر جمهوري اسلامي به پذيرش پروتکل الحاقي و امضاي آن عليرغم تمايل آنها، پيروزي بزرگي است براي مردم ايران، محافل صلحدوست جهاني و محافل اصلاح طلب داخل کشور و فعالين سياسي خارج که تاثير آن در ساير عرصه هاي سياسي در آينده به بازنمايي راه هاي تازه اي در مقابله با اقتدارگرايان خواهد انجاميد.

ادامه مطلب


Tuesday, October 14, 2003

ديو چو بيرون رود فرشته در آيد

انتخاب شيرين عبادي از طرف کميته صلح نوبل، بيانگر مقبوليت راهي است که ايشان در مبارزه خود بر عليه جهل و تاريکي در شرايط دشوار جامعه ايران برگزيده و جامعه آگاه بين المللي به حمايت از آن برخاسته است. حمايت کميته صلح نوبل از شيرين عبادي، حمايت جامعه صلح و دمکراسي از جنبش دمکراتيک کشور ماست، حمايتي که نه با تهاجم نظامي که با پاداش به مدافعان راه آزادي و حقوق بشر با اعطاي جايزه صلح نوبل نيروي آن را صد چندان افزايش داده و در استقبال از شيرين و خوش آمد به او ديو استبداد را مجبور به ترک تهران نمود.

ادامه مطلب


Saturday, October 11, 2003

دلم براي محمد رضا خيلي تنگ شده!

البرز که به دنيا اومد، مامان براي کمک به ما آمد آمريکا. دوسالي پيش ما بود، البرز و ميترا چه لذتي بردند. مادربزرگ رو تجربه ميکردند، مادربزرگ براشون غذا درست مي کرد، لوسشون مي کرد، قصه مي گفت. مادر بزرگ هم لذت مي برد، نوه هاش رو دوست داشت، خوشحال بود که من اعدام نشدم و او امروز از بودن در کنار نوه هاش لذت مي بره.

اعدام محمدرضا نه تنها مادرش رو بي فرزند کرد، که او را از داشتن نوه هاي پسرش براي هميشه محروم کرد، عروسش رو اصلا نديد. اگر محمدرضا اعدام نمي شد، مادر محمدرضا عروسش رو مي ديد، نوه هاش رو بغل ميکرد و مي بوسيد، دلش که ميگرفت به اونها زنگ ميزد و حالشون رو مي پرسيد، بچه ها براش شعر مي خوندن و او لذت مي برد.

اما امروز او تنهاست. محمدرضا نيست، عروسي نيست، و صداي آواز بچه ها در خانه خالي و پرغم آنها پيدا نيست.

علي برادر کوچکتر محمدرضا بود. سال 60 بود که دستگير شد. فقط 15 سال داشت. يکي از جوانترين بچه هاي بند بود. شهريور 67 که اعدام شد تازه داشت خودش رو براي امتحان نهايي شهريور همان سال آماده مي کرد.

با اعدام محمدرضا و علي خانواده سعيدي براي هميشه آنها را از دست داد

ادامه مطلب


Tuesday, October 07, 2003

خطر حمله اسرائيل به ايران

عدم موفقيت آمريکا در عراق طبق پيش بيني هاي مقامات پنتاگون و هزينه هاي گزاف انساني و مالي و پيچيده تر شدن اوضاع داخلي عراق، پيشبرد طرح مشابهي را در رابطه با ايران از دستور کار مقامات آمريکايي خارج نموده و سياست وزارت خارجه را که بيشتر تمايل به مذاکره با رژيم ايران به منظور حل مسئله عراق را مد نظر دارد، در دستور قرار داده است. اما هر دوگرايش وزارت دفاع و وزارت خارجه آمريکا از حملات محدود نظامي بويژه از جانب اسرائيل حمايت نموده و در راستاي تحقق طرح هاي خود آن را ارزيابي مي نمايند. وزارت امور خارجه به منظور افزايش فشار بر حاکميت ايران و گرفتن حداکثر امتياز در مذاکره فيمابين دو دولت از اين حملات محدود استقبال مي نمايد. از طرف ديگر گرايش وزارت دفاع معتقد است که با توجه به نقش جمهوري اسلامي در عراق و توجه جامعه شيعي عراق به ايران و حمايت هاي تبليغاتي، مالي و بعضا نظامي ايران از تمامي جريانات فعال درون عراق، حل مسئله عراق، منوط به حل مسئله ايران بوده لذا آنها معتقدند که با گسترش جنگ به ايران و عراقي کردن ايران، پشت جبهه ائتلاف ضد آمريکايي در عراق را از ميان برداشته و همزمان مشکل آمريکا در دو کشور عراق و ايران حل خواهد شد.

ادامه مطلب


Saturday, October 04, 2003

در راه ايجاد کميته هاي کشف حقيقت

بازگويي خشونت و جنایات از زبان قربانيان بازمانده اين حوادث و شاهدان اولين گام براي مشخص کردن ميزان جنايات، ليست کامل قربانيان اين جنايات و برآورد خسارات مادي و معنوي وارده و تعيين عاملين ارتکاب اين جنايات مي باشد.

نياز به شکل گيري يک کميته کشف حقيقت در خارج از کشور به منظور جمع آوري اسناد و شواهد و طبقه بندي آنها، ايجاد بحث هاي ضروري و استفاده از تجارب بين المللي و تماس با کميته هاي کشف حقيقت در ساير کشورها و استفاده از تجارب عيني آنها، جهت ايجاد کميته کشف حقيقت در داخل کشور و ترويج روحيه مشارکت ملي در راه آشتي ملي و بازگشودن عقده هاي خشونت و دعوت از قربانيان حوادث خشونت بار اين سالها به بازگويي و افشا و روشنگري بر آنچه که برقربانيان اين حوادث رفته است و کمک از محافل بين المللي براي تسريع اين امر و نظارت بر چگونگي پيشرفت کار کميته کشف حقيقت و ارتباط آن با محافل حقوقي مورد احترام افکار عمومي جهان اولين قدمي است که مي تواند مانع از حوادث خشونت بار ممکن در آينده کشور و تسهيل کننده امر انتقال قدرت به گونه مسالمت آميز در آينده باشد.

اين کميته مي تواند به شکل يک گروه کار داوطلبانه از حقوقدانان، فعالين گروه هاي حقوق بشري، قربانيان بازمانده حوادث سالهاي گذشته از تمامي لايه هاي اجتماعي، خانواده هاي قربانيان و شاهدان عيني اين حوادث و فعالين سياسي علاقمند در اين عرصه از فعاليت اجتماعي و فعالين مطبوعاتي در خارج از کشور تشکيل شده و به عنوان اولين گام براي رسيدن به آشتي ملي و بازگشت اميدواري اجتماعي براي آينده کشور حرکت خود را آغاز نمايد.

ادامه مطلب


Wednesday, September 24, 2003

با پذيرش پروتکل الحاقي به نگراني ملي پايان دهيد

تکنولوژي هسته اي و استفاده صلح آميز از آن عرصه اي است همچون ساير عرصه هاي علمي که نمي توان و نبايد هيچ ممنوعيتي را در آن بر هيچ ملتي پذيرفت و اعمال نمود. پذيرش اينکه ملتي صلاحيت استفاده از فناوري در عرصه معيني از علم را به منظور استفاده صلح آميز ندارد، پذيرش تبعيض ملي و نژادي است که مي تواند در ساير حيطه هاي علمي نيز در آينده تعميم يابد.

ولي آنچه امروز در مقابل ماست، پذيرش و امضاي الحاقيه پروتکلي است که با پذيرش آن و تفسير صحيح از اجراي آن مغايرتي با حقوق ملي شناخته شده مردم ما ندارد و زمينه لازم را براي همکاري هاي آينده در عرصه فناوري هسته اي با کشورهاي اروپايي و ساير دول علاقمند در اين زمينه جهت استفاده صلح آميز فراهم مي نمايد.

مسئولين جمهوري اسلامي و بخصوص نمايندگان مجلس ايران بايد بدون تعلل در پذيرش اين الحاقيه اقدام نموده و با درک از عواقب ناگوار عدم پذيرش و امضاي پروتکل الحاقي، آرامش ملي و امنيت خاطر را براي تمامي مردم ايران و دوستداران صلح در جهان و طرفداران نابودي تمامي سلاح هاي هسته اي در جهان امروز فراهم آورند.

ادامه مطلب


Monday, September 15, 2003

اما واقعا چرا اينها دست به اين جنايت زدند؟

اواخر شهريور ماه پانزده سال پيش در همين روزها اکثريت ما زندانيان باقي مانده در زندان هاي کشور از ماجراي اعدام هاي دسته جمعي خبر دار بوده و خود در انتظار مرگ در قرنطينه ها و يا بندهاي ماتم زده و غم فروخورده خالي از ياران سالهاي گذشته با سايه مرگ بر سر گذران مي کرديم.

فاجعه اعدام هاي سال 67 نه تنها از نکبت بارترين فجايع در تاريخ معاصر ايران، که در نوع خود در تاريخ معاصر جهان نيز کم نظير بوده است. تنها مشابه آن را مي توان در آخرين ماههاي جنگ جهاني دوم و انتقال يهوديان از سراسر اروپا و گسيل آنها به اطاق هاي گاز در آشويتس بخاطر آورد. انتقام وحشيانه اي که در آخرين روزهاي فاشيسم گروهي بي گناه تاوان آن را با جان خود پس از سالها و ماهها اسارت مي بايد مي پرداختند.

داستان ما نيز در ايران شباهت عجيبي به اين ننگ تاريخي داشت.

آخرين روزهاي جنگ هشت ساله ايران و عراق بود. همه مي دانستند که جنگ به زودي تمام خواهد شد. از داخل و خارج حداکثر فشار بر رهبري جمهوري اسلامي براي پذيرش قطعنامه 598 وارد مي آمد. آمريکا نيز با سرنگوني ايرباس جمهوري اسلامي به رهبري نظام اولتيماتوم مي داد. از درون جريان آيت الله منتظري حداکثر فشار را براي پايان دادن به جنگ با سخنراني ها و پيام هاي دروني و بيروني شدت بخشيده بود. جامعه خسته و ناتوان از ادامه جنگ، جوانان فراري در خارج و مخفي در درون براي فرار از اعزام به جبهه ها، سرداران نظامي خسته و مايوس و نااميد از فتح کربلا و عزيمت براي رهايي قدس و رهبر پير، فرتوت، مريض و در انتظار مرگ.

ادامه مطلب


Thursday, September 11, 2003

تحريم انتخابات: هديه اي به اقتدارگرايان

* طرح شعار تحريم انتخابات گرچه با ظاهري چپ نمايانه و مبارزه جويانه با عناصر اقتدارگرا مطرح مي گردد، اما در واقع تسليم شدن و پذيرفتن برتري کامل نيروهاي اقتدارگرا در عرصه قدرت سياسي و هديه کردن تمامي قدرت سياسي به آنهاست.

* جامعه ما امروز بيشتر از هميشه محتاج راه حل هاي مشخص و عملي است. شعارهاي عوام پسند کلي، قهر اجتماعي و سياسي و گوشه گيري و تسليم قدرت، و يا پناه به امدادهاي غيبي فرا مرزي ما را بيشتر فلج کرده و به نفع اقتدارگرايان حاکم تمام خواهد شد.

ادامه مطلب


Monday, September 01, 2003

افشاء و انزواي قوه قضائيه

جنايت اخير (قتل خانم زهراکاظمي) و شرکت مستقيم قاضي مرتضوي در اين قتل و رسوايي شاهرودي در سرپوش گذاشتن براين جنايت، ومحکوميت اين جنايت و عوامل مستقيم و غير مستقيم دست اندرکار اين قتل، شرايطي را فراهم نموده است که اگر به درستي با آن برخورد گردد و با حداکثر هشياري سياسي و آگاهي و درايت دنبال گردد، مي تواند نه تنها قوه قضائيه را که پايگاه اصلي و بازوي سرکوب اقتدارگرايان است به بي آبرويي و نهايتا عقب نشيني وادارنمايد که کل جريان اقتدارگرا را در يک مرحله به عقب نشيني مرگ آوري وادارنمايد.

ادامه مطلب


Friday, August 22, 2003

ضرورت گذار جامعه ما به دمکراسي

همزيستي نيروهاي گوناگون سياسي
در گذشته کشور ما تقريبا هر جرياني در دوره اي خود را نماينده تمامي خلق يا مردم دانسته و ساير بخش هاي اجتماع را به نوعي در مقابله و تضاد اجتماعي با خود قرار داده و خواهان حذف فيزيکي آنها عليرغم پايه هاي اجتماعي شان، به عنوان يک جريان اجتماعي-اقتصادي گرديده بود. جامعه عمدتا به زحمتکشان و دشمنان آنها، مستضعفين و مستکبرين، طبقه کارگر و سرمايه دار، مسلمانان و کفار، وطن پرست و اجنبي، و تقسيم بندي هاي مشابه، تقسيم بندي مي شد و هر بخشي آزادي و بقاء اجتماعي-اقتصادي خود را در گرو انهدام اجتماعي نيروي متضاد خود مي يافت.

در اين گونه تقسيم بندي هاي اجتماعي، دمکراسي هيچگاه نمي توانست که مسئله محوري جامعه باشد. آنچه به نام دمکراسي موعظه مي شد، صرفا تلاشي بود براي تامين آزادي بيشتر براي گروه هاي سرکوب شده و خارج از حاکميت به منظور دست يابي به قدرت و سپس سرکوب حريف.

مفاهيمي چون ديکتاتوري پرولتاريايي، دمکراسي تمام خلقي، حاکميت بلامنازعه شيعي يا حکومت هاي موروثي سلطنت مطلقه ولايي و غير ولايي، بيشتر توجيهي بود براي اعمال ديکتاتوري اکثريت جامعه، يا بخشي که خود را اکثريت جامعه قلمداد مي کرد، بر اقليت جامعه که گاه اين اقليت در واقع اکثريت مطلق جامعه بود. بحث از حقوق فردي و احترام به حقوق افراد و از اين قبيل هميشه در بحث هاي چون تقدم حقوق اجتماعي بر فرد، تقدم جامعه بر فرد و تقدم حقوق دمکراتيک بر آزادي هاي دمکراتيک قرباني شده و به حاشيه رفته و ناديده انگاشته مي شد.

ادامه مطلب

Page 16 of 18 pages « First  <  14 15 16 17 18 >
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام