گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Monday, July 14, 2003

تحليلي از حوادث کوي دانشگاه: درس ها و تجربه ها

رهبري جنبش دانشجويي به حق در ارتباط با حوادث مورد بحث موضع گيري بسيار صبورانه و قابل تاملي از خود نشان داد. براي رهبران جوان جنبش، بسيار دردناک و دشوار است که شاهد سرکوب دوستان و رفقاي خود توسط مشتي اوباش لباس شخصي بوده و ربودن آنها را به شيوه هاي گانگستر مآبانه از جلسات شوراي دانشجويي که به منظور دستيابي به راه حل براي رسيدن به شيوه هاي مسالمت آميز اعتراض برگزار مي شد، باشند و دم فرو بندند. بويژه که بارها و بارها از مقامات اجرايي کشور و از آن جمله شخص آقاي خاتمي استمداد طلبيدند و پاسخي نشنيدند. تقاضاهاي به حق رهبران جنبش براي برگزاري مراسم 18 تير حتي در محيط هاي محدود دانشگاهي نه تنها مورد قبول واقع نشد، که از جانب مقامات با مخالفت جدي مواجه گرديد. جنبش دانشجويي که با تمام توان خود در حمايت جنبش اصلاحات و اصلاح طلبان درون حاکميت مايه گذاشته بود، حداقل انتظارش اين است که در لحظات بحراني از حمايت متقابل اصلاح طلبان در مقابل سرکوب اقتدارگرايان برخوردار گردد

ادامه مطلب


Thursday, July 10, 2003

درباره شيوه هاي مبارزه براي دمکراسي

از جناح هاي تندتر جنبش حمايت کنيد ولي لازم نيست که به تحميل آنها اشکال مبارزاتي خود را تغيير دهيد. نيروي وسيع شما و يافتن حداقل هاي تفاهم در هر لحظه وزنه خود را به تندترين جناح ها نيز تحميل خواهد کرد و آنها را در کنار شما قرار خواهد داد. حد اقل تفاهم جناح هاي گوناگون جنبش، بيشترين و وسيع ترين نيروها را بسيج مي کند که با کمترين هزينه ممکن، به رقيب سهمگين ترين و پر هزينه ترين ضربه را وارد خواهد آورد.

به ريزش نيروهاي وابسته به حاکميت کمک کنيد و آن را تسريع نماييد. حرکت هاي معقول، مسالمت آميز و وسيع توده اي موثرترين عامل در ريزش نيروهاي حاکميت است.

اشکال مبارزه بسيار متنوع است. از تمامي تنوع اين اشکال بهره گيريد. از کم هزينه ترين آنها شروع کنيد و قدم به قدم به پيش برويد. تمام شواهد حاکي است که اکثريت قريب به اتفاق مردم از وضعيت فعلي ناراضي و عصباني اند، ولي فضاي صميميت لازم و اعتماد لازم براي اقدام مشترک و اعتماد به نيروي مردم فراهم نيست. اين فضا که لازمه حرکت گسترده مردم دريک جنبش فراگير براي دمکراسي است جز در عرصه مبارزات فراهم نمي گردد. ابتکار عمل شما در انتخاب اشکال مبارزه به تامين اين صميميت و همکاري مشترک کمک شاياني خواهد کرد.

ادامه مطلب


Thursday, June 26, 2003

آقاي خاتمي: ما را به خير تو اميد نيست، شر مرسان!

به شما چه رفته است؟ شما که از جامعه مدني صحبت مي کرديد، شما که از دمکراسي و مردمسالاري دم مي زديد، شما که از استعفا و عدم تحمل شرايط گزافه گويي مي کرديد، چرا دم فرو بستيد؟ و از آن بدتر، با سرکوبگران و با آنها که به هيچ قانون و مرامي پايبند نيستند، هماهنگ سخن مي گوييد.

آقاي خاتمي، به ياد داشته باشيد که حمايت جوانان و دانشجويان و زنان ايران از شما در عرصه داخل کشور عامل اصلي اعتماد مردم به شما بود. اميد جوانان و نسل نو ايران به شما، اميد را در دل ديگران زنده کرد و گرنه تمام رژيم فاقد مشروعيت اعتبار بود. آنها به شما مشروعيت دادند، آنها شما را در عرصه بين المللي اعتبار بخشيدند، آنها با تمام انرژي جواني، با تمام صداقت و قلب مهربانشان اعتبار خود را در تمامي دنيا به گرو گذاشتند و شما و ساير همکارانتان را آبروي نو بخشيدند. اما امروز شما آنها را تنها گذاشته ايد، آنها را درمقابل مشتي اوباش سرکوبگر و گروهي فرصت طلب سلطنت طلب تنها رها کرده ايد، رها کردن آنها و عدم حمايت صريح و ايستادگي در مقابل ارتجاع وحشي سرکوبگر از جانب شما، پایان زندگي سياسي شماست. ديگر احتياجي به استعفا نخواهيد داشت چه کاري را پس از استعفا خواهيد کرد که اکنون نمي توانيد؟ آيا منتظريد تعدادي از اين جوانان را اعدام کنند و سپس با استعفاء خود در مجلس ختم آنها شرکت کنيد.

ادامه مطلب


Friday, June 20, 2003

انتخاب ميدان نبردباشماست، به ديگران واگذارش نكنيد!


سخني با جنبش دانشجويي درباره انتخاب عرصه نبرد و يك پيشنهاد عملي

*رهبري حرکت را بدست گيريد. نگذاريد حرکات شورشي و خود انگيخته شما را در حاشيه اين جريانات قراردهد. اگر بر اثر گسترش شورش رهبري از دست شما و جريانات وابسته به شما خارج گرديد ديگر توانايي کنترل آن را نخواهيد داشت. آنجاست که مشتي فرصت طلب و سودجو به کمک لمپن ها و عربده کش هاي چون شعبان بي مخ هاي زمان حرکت را به پيش خواهند برد و شما نيز از گردونه حذف خواهيد شد.

ادامه مطلب


Monday, June 16, 2003

هشدار به جنبش دانشجويي درباره پيچيدگي اوضاع سياسي

دانشجويان عزيز، شما که توانستيد دگم هاي سياسي مبارزه ضد امپرياليستي و مطلق بودن آن را به مثابه ارزش مطلق به نفع حاکميت دمکراسي در کشور بشکنيد. شما که شهامت سياسي آن را داريد که اسير مطلق گرايي و آرمانگرايي هاي سياسي نسل هاي گذشته نباشيد. با همان شهامت به آنها که درون شما دچار شانتاژ سياسي شده اند ندا سردهيد که روش هاي خشونت آميز به دمکراسي منتهي نخواهد شد.

شرکت وسيع و پيگير در اشکال گوناگون مبارزه مدني، طرد عناصر فرصت طلب و هشياري و آگاهي سياسي، دعوت از محافل و مجامع بين المللي براي حضور و داوري در عرصه هاي تقابل سياسي دعوت از سازمان ملل متحد براي نظارت بر اوضاع فعلي، فشار بر اتحاديه کشورهاي اروپا و محافل معقول در کنگره آمريکا، استفاده از تضاد منافع گروه هاي درگير داخلي و خارجي و پيوند با تمامي عناصر جمهوري خواه دمکرات در داخل وخارج کشور چنان نيرويي را بوجود خواهد آورد که در مقابل آن اقتدارگرايان مجبور به عقب نشيني و نيروهاي خارجي مجوزي براي دخالت نظامي نخواهند داشت.

به توانايي مبارزات مسالمت آميزخود باور داشته باشيد. تجربه شيلي، آفريقاي جنوبي، کشورهاي سابق سوسياليستي شرق اروپا، همگي نشان داده است که دمکراسي محصول شکيبايي سياسي دوستداران دمکراسي در مبارزه آنها براي آن است.

ادامه مطلب


Tuesday, June 10, 2003

جنبش اصلاحات با دوم خرداد مترادف نيست

شناخت صحيح از ريشه هاي شکل گيري جنبش اصلاحات درايران، عامل موثري در درک روند رويدادهاي اخير و تحليل نقش گروه ها و محافل سياسي در مقطع کنوني است.

ابتدا بايد بپردازيم به اينکه چه عواملي در نطفه گيري جنبش اصلاحات نقش اساسي ايفا نموده است. پذيرش اينکه پايان جنگ ايران و عراق مرحله جديدي است از تحول در جامعه ايران و پايان انتظارات مردم در تحقق بخشيدن به آمال ها و آرزوهاي معوق گذاشته شده انقلاب توسط رهبري، از اهميت خاصي برخوردار است. در دوران جنگ هرگونه سرکوب گروه هاي دگر انديش، معوق گذاشتن مطالبات اقتصادي و اجتماعي مردم و کنترل دولت در عرصه توزيع کالا اهرمهايي بود که محدوديت براي حاکميت جمهوري اسلامي در مجموع خود از آن براي کنترل جامعه استفاده نمود. با پايان جنگ ديگر بهانه اي براي کنترل و سرکوب جامعه به اشکال گذشته وجود نداشت.

ادامه مطلب


Sunday, May 25, 2003

خروج از بن بست: اتحاد فراگيربراي دمکراسي يا مداخله نظام

بطور کلي در ميان گروه ها و افراد و جريانات سياسي ايران دو گونه نگرش متفاوت براي عبور از اين بحران ارائه مي شود.

1-تحول و عبور از بن بست کنوني از بيرون جامعه و متکي به نيروي خارجي است. از اين نظرگاه، نقش مداخله نظامي خارجي و به ويژه مداخله آمريکا، عامل اصلي در تغيير حاکميت سياسي است.

2-هرگونه تحول و تغيير از درون جامعه و متکي برنيروهاي هواداردمکراسي در داخل و خارج حاکميت و ايرانيان هوادار تغييرات دمکراتيک در خارج از کشور مي باشد و کمک و حمايت مجامع بين المللي نقش ثانوي را در اين راستا ايفاء مي نمايند.

بحران دروني حاکميت جمهوري اسلامي، اعتراضات مردم و اختلافات جدي در بخش هايي از حاکميت نظام، اختلاف در حوزه روحانيت، اعتراضات سازمان يافته در محيط هاي دانشگاهي و اعتلاي جنبش عمومي مردم بر عليه اقتدارگرايان و گرايشات انحصار طلبانه و استبداد ديني در ايران، تماما بيانگر آن است که حاکميت جمهوري اسلامي در مجموع خود ديگر توانايي و اقتدار ادامه حاکميت را به گونه گذشته نداشته و طلوع جديدي در افق سياسي کشور براي عبور به يک مرحله ديگر از زندگي سياسي – اجتماعي در جامعه ايران نمايان گرديده است.

ادامه مطلب


Thursday, May 22, 2003

دوستان اصلاح طلب، از مردم بپرسيد که چه بايد کرد

استعفا شما شجاعت و ارداه شما براي ادامه مبارزه نيست، تسليم شماست!

ادامه مطلب


Monday, April 07, 2003

موضع ما در قبال جنگ و تاثير آن در آينده تصميم گيريهاي سي

در اين لحظات حساس و سرنوشت ساز مي بايد احساسات را مهار نمود، تعقل سياسي و اينکه حاکميت جمهوري اسلامي و گرايشات اقتدارگراي آن چگونه از سمت گيري سياسي ما سود مي جويند، اساسي ترين نکته موضع گيري هاي سياسي ماست.

همصدا نشدن با رژيم و فاصله گرفتن از آن در نمايش هاي ضد آمريکايي، فشار همه جانبه از داخل و خارج کشور براي کناره گيري عناصر اقتدارگراي رژيم و فراهم نمودن زمينه رفراندوم و تشکل سياسي و حرکت نيروهاي آزاديخواه در جهت استقرار دمکراسي در ايران، بهترين تضمين براي صلح و مقابله با گرايش جنگ طلب درسياست خارجي آمريکاست.

نگراني ما براي اجتناب از جنگ مي بايد که به انزواي رژيم انجامد، و نه تقويت آن. هر نوع مشروعيت و حمايت آشکار و پنهان، گفته و نگفته و هم صدايي با رژيم مي تواند ما را گامي در جهت مقابله نظامي با آمريکا به جلو براند.

ادامه مطلب


Tuesday, March 25, 2003

بررسي مواضع حاکميت جمهوري اسلامي و ما در قبال جنگ عراق

به نظر نگارنده راه برون رفت از بحران فعلي در عراق بايد از مسيري بگذرد که در برگيرنده اصول زير باشد.
يک – حمايت همه جانبه از نيروهاي ائتلاف اپوزيسيون عراقي در جنگ بر عليه صدام و تلاش در جهت هر چه سريعتر سقوط رژيم صدام
دو – توقف فوري جنگ و فراخوان براي خروج سريع نيروهاي ائتلاف آمريکا و انگليس از سرزمين عراق و همچنين خروج و جلوگيري از ورود نيروهاي ترکيه به داخل مناطق کردنشين شمال عراق
سه – تحويل حاکميت و انتقال همه جانبه حاکميت عراق به نيروهاي ائتلاف اپوزيسيون و فراهم کردن هر چه سريعتر شرايط مناسب براي انتخابات و گذار به دمکراسي در عراق
چهار – تشکيل يک نيروي تحت نظر سازمان ملل متحد براي بازسازي خرابي هاي ناشي از جنگ و بازسازي اقتصادي عراق و نوسازي سياسي و کمک به انتقال قدرت به ائتلاف اپوزيسيون و استقرار دمکراسي در عراق

ادامه مطلب


Monday, November 26, 2001

چطور شد که از سیاست سر در آوردم

یک کمی از زندگی خودم براتون بگم

این یک فیلم کوتاهه که یک موسسه حقوق بشری در آمریکا از زندگی من تهیه کرده است

ادامه مطلب


Saturday, January 20, 2001

Hunger Strike, NY July 2009

ادامه مطلب


Saturday, January 20, 2001

حال و آینده ایران - قسمت سوم

ادامه مطلب


Saturday, January 20, 2001

حال و آینده ایران - قسمت چهار

ادامه مطلب


Thursday, February 17, 2000

We are not Spies

We are Iranians; We love our country


Mansour ‘s eyes were full of tears, his whole being was full of a clamor: the clamor of generations of people in our homeland who have experienced the worst forms of discrimination within their flesh and bones, from early childhood at schools… to the last moment of death at the gallows.

ادامه مطلب

Page 17 of 18 pages « First  <  15 16 17 18 >
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام