گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Thursday, May 22, 2003

دوستان اصلاح طلب، از مردم بپرسيد که چه بايد کرد

استعفا شما شجاعت و ارداه شما براي ادامه مبارزه نيست، تسليم شماست!

ادامه مطلب


Monday, April 07, 2003

موضع ما در قبال جنگ و تاثير آن در آينده تصميم گيريهاي سي

در اين لحظات حساس و سرنوشت ساز مي بايد احساسات را مهار نمود، تعقل سياسي و اينکه حاکميت جمهوري اسلامي و گرايشات اقتدارگراي آن چگونه از سمت گيري سياسي ما سود مي جويند، اساسي ترين نکته موضع گيري هاي سياسي ماست.

همصدا نشدن با رژيم و فاصله گرفتن از آن در نمايش هاي ضد آمريکايي، فشار همه جانبه از داخل و خارج کشور براي کناره گيري عناصر اقتدارگراي رژيم و فراهم نمودن زمينه رفراندوم و تشکل سياسي و حرکت نيروهاي آزاديخواه در جهت استقرار دمکراسي در ايران، بهترين تضمين براي صلح و مقابله با گرايش جنگ طلب درسياست خارجي آمريکاست.

نگراني ما براي اجتناب از جنگ مي بايد که به انزواي رژيم انجامد، و نه تقويت آن. هر نوع مشروعيت و حمايت آشکار و پنهان، گفته و نگفته و هم صدايي با رژيم مي تواند ما را گامي در جهت مقابله نظامي با آمريکا به جلو براند.

ادامه مطلب


Tuesday, March 25, 2003

بررسي مواضع حاکميت جمهوري اسلامي و ما در قبال جنگ عراق

به نظر نگارنده راه برون رفت از بحران فعلي در عراق بايد از مسيري بگذرد که در برگيرنده اصول زير باشد.
يک – حمايت همه جانبه از نيروهاي ائتلاف اپوزيسيون عراقي در جنگ بر عليه صدام و تلاش در جهت هر چه سريعتر سقوط رژيم صدام
دو – توقف فوري جنگ و فراخوان براي خروج سريع نيروهاي ائتلاف آمريکا و انگليس از سرزمين عراق و همچنين خروج و جلوگيري از ورود نيروهاي ترکيه به داخل مناطق کردنشين شمال عراق
سه – تحويل حاکميت و انتقال همه جانبه حاکميت عراق به نيروهاي ائتلاف اپوزيسيون و فراهم کردن هر چه سريعتر شرايط مناسب براي انتخابات و گذار به دمکراسي در عراق
چهار – تشکيل يک نيروي تحت نظر سازمان ملل متحد براي بازسازي خرابي هاي ناشي از جنگ و بازسازي اقتصادي عراق و نوسازي سياسي و کمک به انتقال قدرت به ائتلاف اپوزيسيون و استقرار دمکراسي در عراق

ادامه مطلب


Monday, November 26, 2001

چطور شد که از سیاست سر در آوردم

یک کمی از زندگی خودم براتون بگم

این یک فیلم کوتاهه که یک موسسه حقوق بشری در آمریکا از زندگی من تهیه کرده است

ادامه مطلب


Saturday, January 20, 2001

Hunger Strike, NY July 2009

ادامه مطلب


Saturday, January 20, 2001

حال و آینده ایران - قسمت سوم

ادامه مطلب


Saturday, January 20, 2001

حال و آینده ایران - قسمت چهار

ادامه مطلب


Thursday, February 17, 2000

We are not Spies

We are Iranians; We love our country


Mansour ‘s eyes were full of tears, his whole being was full of a clamor: the clamor of generations of people in our homeland who have experienced the worst forms of discrimination within their flesh and bones, from early childhood at schools… to the last moment of death at the gallows.

ادامه مطلب


Thursday, February 17, 2000

Why Baha’is

A new period of violence and suppression


After the revolution, Baha’is were among the first to experience the violence of suppression and be sent to the gallows based on imaginary and untrue accusation of spying. These executions generated almost no reaction even in the liberal classes. Prior to the selection of the Yárán, the leadership of the Baha’i Community was held by the elected members of the National Spiritual Assembly. This nine-member body was arrested in the summer of 1980 by the “Pásdárán” military squad (Guardians of the revolution) and subsequently disappeared. The Baha’i community believes that the entire group was executed.

ادامه مطلب


Tuesday, February 08, 2000

If I were a Shiite

Ayatollah Montazeri’s defense of the Baha’i community


Ayatollah Montazeri’s defense is a new chapter in the acceptance of the civil rights of the Baha’is, a right recognized by one of the highest religious authorities among Shiite centers. I don’t know whether if I had been a high ranking cleric, or if I had been the source of emulation of the Shiites, or if I had been the deputy supreme leader of the nation, I would have had the courage, the humanity and the deep conviction in human virtues and human rights which prompted Ayatollah Montazeri to defend his imprisoned opponents. I don’t know if I could have acted as nobly as he has.

ادامه مطلب


Tuesday, February 08, 2000

Baha’is as Precedents for Execution of Political Dissidents

Historical tragedy happening again!


To create horror and terror and to suppress any form of opposition, Qajar dictators forced followers of the newly established Babi community to walk in the streets while burning candles were inserted into holes cut in their flesh. In the history of our county, this may have been the first time that torture to this level of intensity was publicly displayed;, moreover, mobs of people were also encouraged to participate in such savage and inhumane treatment of the Babis.
The burned bodies of the Babis were then given to the incited mob to cut into pieces and to hang at the entrance gates of the cities or to throw into ditches as food for wild animals.

ادامه مطلب


Tuesday, February 08, 2000

Mass Execution of Political Prisoners in Mashhad

A Testimony


All the people who were taken for execution had already been sentenced to prison. But most of them had already served their terms. Many of the guys who were executed had spent time in prison in excess of seven years.
Some had been pardoned and had only a few months left to serve. There were also a few who had finished their term but remained in prison, which we called “melli-kesh,” or “nationalized victims.” One such prisoner was Jalil Sufizadeh whose term had been finished for months and still they wouldn’t release him. There were others whose faces I remember but whose names I have unfortunately forgotten.ادامه مطلب


Thursday, January 20, 2000

نقش مردان در تحقق حقوق زنان قسمت سوم

ادامه مطلب


Thursday, January 20, 2000

نقش مردان در تحقق حقوق زنان قسمت دوم

ادامه مطلب


Thursday, January 20, 2000

نقش مردان در تحقق حقوق زنان قسمت اول

ادامه مطلب

Page 17 of 17 pages « First  <  15 16 17
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام