گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Thursday, January 28, 2010

استعفاء احمدی نژاد

وسوسه ای دل انگیز با پی آمدهای نامعلوم

طرح استعفای احمدی نژآد و برکناری ایشان در لحظه کنونی گرچه در نگاه اول یک شعار رادیکال ویک وسوسه ای دل انگیز و خوشایند برای بسیاری از حامیان جنبش سبز است، اما یکی از راههای حضور نظامیان در تسخیر کامل قدرت بوده که می تواند در طرح های آینده به شکل های گوناگون مهندسی شده و اجرایی گردد.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام