گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Monday, December 10, 2018

پول بن سلمان، تخت و تاج رضا پهلوی

استیصال و در پیش گرفتن کژراهه

آنچه از همه تاسف آورتراست اینست که برخی از دوستان چنان در توهم این مدل سازی های قلابی گرفتار شده اند که از وظیفه اصلی خود که توجه به جریان اصلی تحول طلب در داخل کشور است غفلت ورزیده و به جای کمک کردن به سازماندهی یک آلترناتیو واقعا دمکراتیک با تکیه بر نیروی واقعی مردم در کوچه و خیابان های کشور، در فضای مجازی به پادوی رضا پهلوی و جریانات مزدور و بن سلمان ساخته ای چون فرشگرد و پلاتفرم های قلابی چون هیات موسس گذار به ابتکار شهریار آهی دل بسته و در توهم بازگشت تاج و تخت رضا پهلوی سقوط کرده اند

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام