گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, October 14, 2011

اعدام نقض آشکار حقوق بشر است

به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام

• حق حیات و زندگی را نه دولتها و نه شهروندان یک کشور به یکدیگر داده اند که در شرایط دیگری بخواهند آن را پس بگیرند. اعدام نقض آشکار حقوق بشر است. متاسفانه هنوز در ۵۶ کشور جهان از جمله کشور ما ایران هر ساله صد ها نفر تحت عنوان مجازات اعدام به قتل میرسند ...

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام