گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Monday, June 30, 2008

دفاع از دمکراسی یا توجیه عملیات سیا

دمکراسی ایالات متحده یک واقعیت تاریخی است

برخی روش های نادرست در دفاع از برقراری و عادی سازی روابط با ایالات متحده و واقعیت دمکراسی دراین ‏کشور متاسفانه امکانات دفاع شرافتمندانه ما را از دمکراسی و تحقق آن در کشورمان محدود و دشوار ساخته و ‏چهره ما را از یک روشنفکر و فعال سیاسی ایرانی طرفدار دمکراسی ودنیای مدرن به یک توجیه گر عملیات ‏پلیسی برای دیگر کشورها تقلیل می دهد.
ظرفیت دمکراتیک جامعه و نظام امریکا را با نفی جنبش ضدنژادپرستی و سرکوب سیاهپوستان نمی توان نشان ‏داد. بلکه برعکس،‌ با تایید واقعیت نژادپرستی و سرکوب سیاهپوستان در تاریخ این کشور باید جست. ظرفیت ‏دمکراتیک این جامعه و نظام اداری آن در این است که امروز خانم کاندولیزا رایس به عنوان یک زن سیاهپوست ‏که از ستم مضاعف جنسی و نژادی تا چند دهه پیش رنج می برده است، سمبل دیپلماسی خارجی این کشور است و ‏آقای اوبامای سیاهپوست نامزد مقام ریاست جمهوری این کشور و یکی از شخصیت های محبوب در این جامعه و ‏جهان است و به احتمال قوی رئیس جمهور آینده این کشور خواهد بود.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام