گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Tuesday, June 16, 2009

دوران دشواری است

مناظره های تلویزیونی تکمیل پروژه کودتا

امروز قدرت حضور مردم در خیابانهاست که مانع برپایی دادگاه های از پیش تدارک شده ی کودتاچیان برعلیه هاشمی و خاتمی و دیگران است. بازگشت و عقب نشینی مردم بدون دستیابی به تغییرات اساسی در ساختار قدرت حکومت، پیامدی جز سرکوب همه گیر برای رهبران اصلاح طلب ببار نخواهد آورد. تنها راه مقابله و جلوگیری از خونریزی و سرکوب، حفظ تعادل قدرت مردم در مقابل سبوعیت رهبری نظام است. باید توجه داشت که مردم را نمی توان بدون سازماندهی و رهبری و بدون طرح خواسته های مشخص قابل دستیابی برای همیشه در خیابانها و در مقابل جنایتگران رژیم نگه داشت.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام