گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Sunday, June 21, 2009

خامنه‌ای در نماز جمعه چه گفت

صلح حدیبیه یا کشتار و خونریزی و سرکوب

صلح حدیبیه در خطبه اول پیامی بود در مقابل گسترش دامنه ی اعتراضات و حمایت بخش های وسیع تری از مردم و احتمال اعتصابات عمومی و حمایت شخصیت های موثر نظام از جنبش اعتراضی مردم و مدلی از اجبار به عقب نشینی به شیوه ی پیامبر.
کشتار و خونریزی و سرکوب، پیام خطبه ی دوم بود در صورتیکه وضعیت به همین منوال باقی مانده و حکومت اسلامی در توان خود سرکوب جنبشرا میسر یافته و نیازی به پذیرش صلح حدیبیه نداشته باشد.
خامنه ای با آگاهی کامل، دو خطبه را به گونه ای انتخاب کرد که بیانگر تمایل قطعی او در جهت سرکوب جنبش و خلع کامل قدرت از حریف است.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر