گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Thursday, August 27, 2009

بر سر شاخ نشسته و بن می برد

دادگاه های نمایشی و قرون وسطایی اصلاح طلبان

حجاریان یکی از سرمایه های کم نظیر در تاریخ معاصر کشور ماست.
رژیم اسلامی ایران با سرکوب و منزوی کردن افرادی چون حجاریان و اتهام و تهمت و بدنامی به شخصیت هایی چون سید محمدخاتمی و موسوی و تاج زاده ودیگر یاران آنها در حقیقت بخشی از اعتبار نظام اسلامی را که دست مایه نظام در جوامع اسلامی بویژه روشنفکران این کشورها بوده است را بکلی از دست خواهد داد.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام