گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Tuesday, June 09, 2009

هاشمی: بازنده ی اصلی

دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

هاشمی خودکامه که با هزار حیله و نیرنگ و دروغ در مجلس خبرگان پس از مرگ آیت الله خمینی برای جلوگیری از قدرت گرفتن دوباره ی آیت الله منتظری – که هنوز رسما در مقام نیابت رهبری بود – خامنه ای را به عنوان جانشین رهبر به مردم و خبرگان تحمیل نمود در مخیله اش هم نمی گنجید که خامنه ای بیست سال بعد به تقلید از امام بزرگش، آیت الله خمینی، همان کند که خمینی با آیت الله منتظری کرد

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام