گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Wednesday, December 30, 2009

فاجعه ای در کشور ما در شرف وقوع است

نظامیان تدارک سرکوب دیده اند

پذیرش گفتگو، و در صورت نیاز، عقب نشنی از شعارهای اولیه برای حفظ نیروهای موجود جنبش سبز و ادامه حیات آن باید در سرلوحه برنامه های رهبران جنبش سبز قرار گیرد. رهبری جنبش سبز همچنان که هیچگاه نباید از هدف های اصلی جنبش روی گردان شود، همواره باید آمادگی لازم را برای فرصت های پیشروی و عقب نشینی دارا بوده و از حالت قهر و انزوا یا تقابل و دشمنی کور خودداری نماید و متناسب با توازن نیروهای سیاسی در حاکمیت و در سطح خیابانها و جنبش اعتراضی برای دستیابی به اهداف مرحله ای و قابل دستیابی با تحرک و لحظه شناسی آگاهانه عمل نماید.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام