گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Thursday, September 22, 2011

کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

یادمان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در ایران ، گفتگو در اتاق اتحاد جمهوریخواهان ایران توسط رضا فانی یزدی

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام