گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, February 03, 2012

دمکراسی سازی پشت در های بسته

صاحب خانه در بنیاد اولاف پالمه چه کسی است


چرا برخی از افراد شرکت نمی کنند
چرا سمینار پشت در های بسته برگزار می شود
هدف اصلی سمینار چیست
چه باید کردادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام