گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, January 20, 2012

شیوه های نفوذ و رهبر سازی

فقدان سازماندهی مشکل اصلی اپوزیسیون

شیوه های نفوذ و رهبر سازی دسگاه های امنیتی و اطلاعاتی در اپوزیسیون
نگاهی به رفتار احمد فرهادی در رابطه با دریافت جایزه
گل شیفته فراهانی و چرایی رفتار او
تحریم فعال در انتخابات پیش رو به چه معناست


ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام