گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, January 27, 2012

بر اندازی از راه دور

آلترناتیو سازی در بنیاد الاف پالمه


براندازی از راه دور و نسخه پیچی های ....اپوزیسیون
انتخابات پیش رو و احتمال شدت گرفتن هر چه بیشتر درگیری ها
آیا احمدی نژاد و طرفداران او دست به سلاح و ترور خواهند برد
خامنه ای در آچمز
آلترناتیو سازی از نوع شناخته شده آن در بنیاد الاف پالمه در سوئدادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام