گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, November 18, 2011

چرا بیانیه دوم را امضاء نکردم

چرا با جنگ و جنگ طلبی مخالفم

نباید در دام افتاد ، نوع دعوای ما با رژیم اسلامی با جنگ دول خارجی با حکومت از دو جنس متفاوت است
نه ما باید نقش دول خارجی را بازی کنیم و نه آنها باید خود را سخنگو اپوزیسیون ایران بدآنند

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام