گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, November 25, 2011

گفتگوی هفته با تلویزیون میهن ۲۵ نوامبر ۲۰۱۱

انتخابات پیش رو ، فرصت های سیاسی و اپوزیسیون


جنگ احمدی نزاد و دار و دسته او با خامنه ای تا کجا پیش خواهد رفت
آیا تحریم اقتصادی در مورد ایران کارساز است و نتایج آن چیست
بهار عربی اسلامی و آینده خاورمیانه
اوضاع در سوریه و مسله امنیت اسرائیل و مخاطرات پیش رو

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام