گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Sunday, October 30, 2011

ه زبان ساده خانم کلینگتون به اپوزیسیون ایرانی چه می گوی

گفتگو هفته با تلویزیون میهن جمعه ۲۸ اکتبر ۲۰۱۱

به زبان ساده خانم کلینگتون به اپوزیسیون ایرانی چه می گویند
چگونه سیاست اوباما طی دو سال گذشته تغییر کرد
عوامل موثر در چرخش این سیاست چه بودند
براندازی و تغییر در نظام اسلامی چگونه و توسط چه کسی

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام