گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Monday, November 14, 2011

مشوقین و توجیه گران حمله نظامی به ایران چه می گویند

بد خواهی و پلیدی هم اندازه ای دارد


این نغمه های شوم که در این سوی مرزها می شنویم شاید نتیجه درماندگی سیاسی و استیصال باشد، اما در هر صورت نشانگر اینست که برخی برای دستیابی به قدرت حاضرند در ابعاد میلیونی جنایت کرده و یا توجیه گر آن باشند.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام