گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, December 02, 2011

بحران هسته ای، خطر جنگ

پی آمدهای آن بر جنبش دمکراسی خواهی در ایران

دیدن اینکه بعضی از گروه ها و شخصیت هایی ایرانی در خارج از کشور از جنگ و تهاجم و مداخله نظامی به ایران استقبال می کنند بسیار تاسف آور است، من مایلم به صراحت بگویم که ما در موقعیتی نیستیم که برای سرنوشت مردم در ایران تصمیم بگیریم ، ما نمی توانیم و نباید به خود اجازه دهیم که تحت بهانه هایی پوچ و مسخره ای چون حمایت و دخالت بشر دوستانه به تشویق نیرو هایی خارجی از جمله پیمان نظامی ناتو و بمباران ایران حمایت نماییم . ما باید به بلوغ سیاسی ایرانیان احترام گذاشته به توانایی هایی آنها برای انتخاب راه تحول نیز اعتماد کامل داشته باشیم

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام