گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Wednesday, March 02, 2005

انتخابات ریاست جمهوری یا رفراندوم مشروعیت نظام

نظام جمهوری اسلامی در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در واقع خود را به رفراندوم عمومی گذاشته است. اهمیت این انتخابات نه به دلیل دعوا بر سر ریاست جمهوری است، که بیشتر نمایش تقابل دو تمایل اجتماعی است که پس از 26 سال تجربه زندگی در جمهوری اسلامی و خصوصا تجربه 8 سال گذشته اصلاح از درون، این بار به شکل گیری قطب بندی جدیدی در جامعه ما منجر می شود.

از یک سو طرفداران حفظ و اصلاح نظام جمهوری اسلامی و از سوی دیگر مخالفت وسیع ترین اقشار تحصیلکرده و متخصص و مدرن جامعه با ساختارهای موجود و تمایل آنها به جایگزینی نظام اسلامی با یک نظام دمکراتیک و مردمی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، احترام به حقوق شهروندی، حذف تبعیض از تمامی ساختارهای حقیقی و حقوقی در کشور و حفظ استقلال و منافع و مصالح ملی است.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام