گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Wednesday, December 15, 2004

جبهه مشارکت و انتخابات ریاست جمهوری

علیرغم اینکه گرایش اصلاح طلب حکومتی در انتخابات دوره هفتم تلاش نمود که این انتخابات را از مشروعیت انداخته و نشان دهد که گرایش راست با بدست آوردن کمترین آراء ممکن فاقد مشروعیت بوده و برای آنها بحران مشروعیت می آفرید و فقدان مشروعیت آنها را به حساب مشروعیت خود می گذاشت. امروز اما با آگاهی از اینکه عدم مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری، برای مجموعه نظام بحران مشروعیتی بوجود خواهد آورد. و این بحران نه تنها گرایشات راست که تمامی بازیگران این عرصه را با بحران مشروعیت مواجه خواهد کرد، تلاش می کنند با داغ کردن تنور انتخابات و با شعارهایی چون مشارکت حداکثری و پایدار، از وقوع آن جلو گیرند. دقیقا به همین دلیل است که آنها نیز صرف نظر از نتایج انتخابات به دنبال حفظ مشروعیت نظام و ساختاری هستند که خود نیز هویتشان با آن تعریف شده و به آینده آن چشم دوخته اند

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام