گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Thursday, December 02, 2004

فراخوان رفراندوم، تردیدها و نگرانی ها

حمایت از فراخوان یعنی تلاش برای بازگرداندن امید از دست رفته ای که میلیونها انسان در سالهای گذشته برای تحول جامعه و استقرار نظامی مردمسالار جنبش اصلاحات در کشور را آفریدند، امیدی که بدون آن هیچ تحول مسالمت آمیزی در جامعه ممکن نخواهد بود.
امیدی را که نه با شعار بازگشت هاشمی و موسوی به جامعه باز می گردد و نه دست های غیبی با آنچه در عراق کردند موجب بازگشت آن خواهد شد.
همان امیدی که جوانان ما را کوچه به کوچه و خانه به خانه برای جمع آوری آراء بیشتر به جنبش اصلاحات برای تحول در کشور مشتاقانه به صحنه سیاست آورده بود، همان امیدی که ستادهای انتخاباتی آقای خاتمی را که وعده تحول را داده بود، پر کرده بود از جوانانی که از وضعیت موجود آن زمان خسته و خواهان تحول بودند، همان امیدی که به اصلاح طلبان در داخل و خارج مشروعیت بخشید و افق های جدیدی را بر روی جامعه ما در سالهای گذشته باز نمود و فرصت ها آفرید. فرصت هایی که متاسفانه از دست رفته اند.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام