گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, November 26, 2004

درباره فراخوان دانشجویان به برگزاری رفراندوم

همه پرسی برای تغییر نظام موجود و آفرینش نظام حقوقی نوین برای کشور و سازماندهی چنین امری مسلما از عهده یک گروه چند نفره خارج بوده و باید در یک اقدام مشترک ملی حساب شده، در چارچوب های شناخته شده و مقبول جهانی و با درک شرایط ویژه کشور ما به منظور پذیرش و مقبولیت برای مردمی که قرار است در این همه پرسی سرنوشت آینده کشور را رقم زنند، در کمیته ای که تجلی نمایندگی این اقدام ملی را دارد، صورت پذیرد.

شعارهای سیاسی و طرح آنها فقط بیانگر آرزوهای ما نیستند، این شعارها باید قدرت و توانایی سازماندهی و نیروی سازماندهی و مدیریت حرکت اجتماعی را داشته باشند. نگرانی آنجاست که اقدامات شتابزده و نابهنگام و تک روانه به لوث شدن یک اقدام جدی انجامیده و در چارچوب تهیه یک طومار خلاصه گردد.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام