گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, October 08, 2004

ضرورت تشکیل فراکسیون ها در اتحاد جمهوری خواهان ایران

ناتوانی در توافق برسر موضع گیری های رسمی از جانب اتحاد جمهوری خواهان ایران ، باعث مخدوش شدن چهره سیاسی ما در جامعه است. مخالفین ما در هر مرحله زمانی با انتخاب خود نظرات و افرادی را به عنوان نظر رسمی اتحاد جمهوری خواهان ایران مطرح نموده و آن را زیر شلاق اتهامات و ایرادات گرفته و درمیدان های برنده با ما به مقابله می آیند. این امر باعث شده که چهره سیاسی ما را دیگران به گونه ای که خود تمایل دارند معرفی نمایند، و هویت ما نه از طریق خود ما که اززبان دیگران تعریف می شود.
شکل گیری و سازماندهی گرایشات واقعا موجود فکری بطور آشکار و شفاف در فراکسیون های رسمی اتحاد جمهوری خواهان ایران نه تنها کمکی است به رشد و تقویت این گرایشات برای ارائه بهتر نگاه و سیاست خود به بیرون که نتیجه آن به رشد و بسط اتحاد جمهوری خواهان ایران نیز منتهی خواهد شد و مانعی است از شکل گیری گروهبندی های پنهانی و گرایشات غیرسالم تشکیلاتی و باندبازی ها و جناح بندی های غیرضرور.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام