گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Tuesday, August 10, 2004

به دنبال بدیل نظام جمهوری اسلامی

چه باید کرد. بدیل نظام جمهوری اسلامی چگونه شکل خواهد گرفت، آیا باید به انتظار نشست تا وزارتخانه های جنگ و دفاع و ژنرال های چند ستاره در ستادهای جنگ کشورهای دیگر برای ما بدیل سازی نمایند؟ بعضی را بر این باور است که جز این راهی نیست. نظام آنقدر قدرتمند است و اپوزیسیون و آلترناتیو مقابل آن به قدری در هم ریخته، ضعیف و متشتت که هماوردی با نظام ممکن نیست. ارتشی از نوع امریکا با سلاح هایی از نوع سلاح های تجربه شده در عراق و افغانستان را باید بکار گرفت و اپوزیسیون باید به پادویی چون کرزای یا علاوی تقلیل یافته و اگر قرار است حتی چند ده هزار از مردم کشور کشته شوند و یا تاسیسات نظامی، فنی، علمی، راه ها و پل های کشور و زیرساخت کشور از بین برود، باید این هزینه را پرداخت تا دمکراسی به کشور برگردد

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام