گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Monday, May 31, 2004

معمای تفسیر دمکراتیک از ولایت فقیه

نکته ای که در بیانیه سازمان قابل توجه است، بحث تفسیرهای دمکراتیک از ولایت فقیه می باشد. واقعا این بحث به چه معناست؟ تفسیر دمکراتیک از ولایت فقیه چیست؟ آیا آقایان تا کنون چنین تفسیری را ارائه داده اند و آیا تفسیر قانون اساسی و اصل ولایت در اختیار حوزه اختیارات سازمان است که هرگونه که تمایل دارد آن را تفسیرنماید، یا که طبق اصل نود و هشتم قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است.»

اجازه دهید فراموش کنیم که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است. این تفسیر را به سازمان محول کنیم. شما مطابق اصول صدوهفت تا صدو دوازده در فصل هشتم قانون اساسی تفسیر دمکراتیک خود را از نهاد رهبری به جامعه ارائه کنید.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام