گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Wednesday, May 25, 2005

اکبر گنجی، شهید جمهوریت

گنجی که از آغاز تاباندن نور به تاریکخانه اشباح وارد بازی مرگ شده بود، امروز با حضور دوباره عالیجنابان به راستی با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند و قوه قضائیه گویا اینبار قصد آن دارد که با ممانعت از دسترسی او به درمان‌های پزشکی، و بی اعتنایی به اعتصاب غذای نامحدود او، برای همیشه از نورافشانی او بر تاریکخانه‌های اشباح پیش از ورود دوباره عالیجنابان منبع نور را از میان بردارد

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام