گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, September 11, 2009

بدرید پرده ی ریا و تزویر دینی را

از چهره جنایتکارانه رهبری نظام اسلامی

اگر قرار به سرکوب مخالفین است، بگذار رهبری نظام اسلامی مجبور شود حرمت حرم ائمه را شکسته و خونریزی را به داخل مقدس ترین مکانهایی که خود را مدعی و متولی آنها می داند، بکشاند.
اگر قرار باشد که بگیرند و ببندند، بگذار آنها باشند که عمامه از سر علما و روحانیون بکشند و آنها را کشان کشان با سرودست خونین از درون حرم امام رضا و معصومه قم به اوین و بازداشتگاه 209 ببرند. بگذار به جای عکس ندا آقاسلطان، دنیای اسلام شاهد سر و روی خونین علما و روحانیونی باشد که از مقدس ترین اماکن دینی به ضرب دشنه و زنجیر و گلوله به بیرون پرتاب می شوند. آنجاست که پرده تزویر و ریای مقدس مابی آنها پاره شده و توهم میلیونها هوادار مسلمان امروز آنها در هم خواهد شکست. وحتی سیدحسن نصرالله و هوگوچاوز هم جرات حمایت از آنها را نخواهد داشت

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام