گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Thursday, January 07, 2010

عزل و نصب مراجع دینی

سرنوشت مراجع دینی و حکومت اسلامی

تاریخ کشور ما به یاد ندارد که علما و مراجع دینی تا این اندازه عنان اختیارشان در دست دستگاه های اطلاعاتی و حکومتی باشد آنهم حکومتی که به نام اسلام و دین خواهی دیروز خلع لباسشان میکرد و به حبس خانگیشان می فرستاد امروزاز مرجعییت عزلشان می کند و فردا بعید نیست که بر سر آقایان کلاه بوقی گذشته وبر الاغ بنشانندشان و در خیابانها شهر برای عبرت دیگران به نمایششان بگذارند.

شاید این هم یکی از همان خطراتی است که ادغام دین و حکومت برای ارباب دین به همراه دارد

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام