گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Monday, June 22, 2009

گام به گام اما چگونه باید پیش رفت

مردم را به مصاف یکدیگر فرستادن اشتباه تاریخی است

تقابل جمعیت های میلیونی در هرکجای دنیا که اتفاق افتاده است به کشتارها و خصومت های تاریخی منجر گشته که آسیب های حاصل از آن برای دهه ها و قرن ها گریبانگیر آن جوامع باقی مانده است. نباید گذاشت آنچه در عراق به شکل تقابل میان شیعه و سنی و یا در افریقا در تقابل میان قبیله های مختلف اتفاق افتاده و به کشتارهای عظیم بشری منجر گردیده در کشورما آغاز شود.
نباید گذاشت فجایع دوران میلوسویچ در کوسوو در ایران تکرار گردد.
رویارویی مردم در مقابل یکدیگر عمر نظام اسلامی را در پشت کینه های خونین برای دهه های آینده در کشور تضمین خواهد کرد.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام