گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Saturday, December 18, 2010

راه دشوار بیان حقیقت

گفتگویی دوستانه با آقای مصطفی تاج زاده - قسمت دوم

• یک خطر جدی اینست که از آنجا که جنایت های انجام شده تحت عناوینی چون خطا و یا عمل ناصواب و یا اشتباه و یا رفتار های نسنجیده به دلیل شرایط اضطراری به عنوان جنایت در جامعه معرفی نمی شوند و موجبات پیگرد قانونی ندارند و از نظر اخلاقی به طور رسمی محکوم نشده و هنوز توجیه پذیر می باشد بنابراین تکرار دوباره آنها تحت شرایط مشابه مشروعیت پیدا کرده و قابل توجیه خواهد بود ...

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام