گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Monday, December 19, 2011

باور به شکست ناپذیری حکومت دینی

استیصال از نشستن در اطاق انتظار تاریخ و پناه بردن به معجزه جنگ

موافقین جنگ فرض را بر این گذاشته اند که یک جبهه جهانی واحد از نیروهای دمکراتیک وجود دارد که موافق جنگ با ایران بوده و این دوستان با حمایت از جنگ و تشوق به جنگ خود را در کنار این جبهه واحد می بینند و به صراحت از همراهی و همسویی با آن دفاع می کنند. این دوستان از طرف دیگر چنین تصویر می کنند که مخالفین جنگ نیز در یک جبهه جهانی ارتجاعی در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفته و حامیان نظام دینی هستند.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام