گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Thursday, October 20, 2011

چرا سفیرعربستان سعودی؟

چه عواملی می تواند پشت پرده این اتهام باشد

از نظر ایالات متحده، ثبات سیاسی در عربستان سعودی مساله امنیت ملی امریکاست و پذیرش کمترین خدشه ای به ثبات و امنیت در این کشور به معنای تهدیدی بر علیه امنیت ملی در ایالات متحده محسوب می گردد

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام