گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Monday, April 07, 2003

موضع ما در قبال جنگ و تاثير آن در آينده تصميم گيريهاي سي

در اين لحظات حساس و سرنوشت ساز مي بايد احساسات را مهار نمود، تعقل سياسي و اينکه حاکميت جمهوري اسلامي و گرايشات اقتدارگراي آن چگونه از سمت گيري سياسي ما سود مي جويند، اساسي ترين نکته موضع گيري هاي سياسي ماست.

همصدا نشدن با رژيم و فاصله گرفتن از آن در نمايش هاي ضد آمريکايي، فشار همه جانبه از داخل و خارج کشور براي کناره گيري عناصر اقتدارگراي رژيم و فراهم نمودن زمينه رفراندوم و تشکل سياسي و حرکت نيروهاي آزاديخواه در جهت استقرار دمکراسي در ايران، بهترين تضمين براي صلح و مقابله با گرايش جنگ طلب درسياست خارجي آمريکاست.

نگراني ما براي اجتناب از جنگ مي بايد که به انزواي رژيم انجامد، و نه تقويت آن. هر نوع مشروعيت و حمايت آشکار و پنهان، گفته و نگفته و هم صدايي با رژيم مي تواند ما را گامي در جهت مقابله نظامي با آمريکا به جلو براند.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر