گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Thursday, June 26, 2003

آقاي خاتمي: ما را به خير تو اميد نيست، شر مرسان!

به شما چه رفته است؟ شما که از جامعه مدني صحبت مي کرديد، شما که از دمکراسي و مردمسالاري دم مي زديد، شما که از استعفا و عدم تحمل شرايط گزافه گويي مي کرديد، چرا دم فرو بستيد؟ و از آن بدتر، با سرکوبگران و با آنها که به هيچ قانون و مرامي پايبند نيستند، هماهنگ سخن مي گوييد.

آقاي خاتمي، به ياد داشته باشيد که حمايت جوانان و دانشجويان و زنان ايران از شما در عرصه داخل کشور عامل اصلي اعتماد مردم به شما بود. اميد جوانان و نسل نو ايران به شما، اميد را در دل ديگران زنده کرد و گرنه تمام رژيم فاقد مشروعيت اعتبار بود. آنها به شما مشروعيت دادند، آنها شما را در عرصه بين المللي اعتبار بخشيدند، آنها با تمام انرژي جواني، با تمام صداقت و قلب مهربانشان اعتبار خود را در تمامي دنيا به گرو گذاشتند و شما و ساير همکارانتان را آبروي نو بخشيدند. اما امروز شما آنها را تنها گذاشته ايد، آنها را درمقابل مشتي اوباش سرکوبگر و گروهي فرصت طلب سلطنت طلب تنها رها کرده ايد، رها کردن آنها و عدم حمايت صريح و ايستادگي در مقابل ارتجاع وحشي سرکوبگر از جانب شما، پایان زندگي سياسي شماست. ديگر احتياجي به استعفا نخواهيد داشت چه کاري را پس از استعفا خواهيد کرد که اکنون نمي توانيد؟ آيا منتظريد تعدادي از اين جوانان را اعدام کنند و سپس با استعفاء خود در مجلس ختم آنها شرکت کنيد.

ادامه مطلب


Friday, June 20, 2003

انتخاب ميدان نبردباشماست، به ديگران واگذارش نكنيد!


سخني با جنبش دانشجويي درباره انتخاب عرصه نبرد و يك پيشنهاد عملي

*رهبري حرکت را بدست گيريد. نگذاريد حرکات شورشي و خود انگيخته شما را در حاشيه اين جريانات قراردهد. اگر بر اثر گسترش شورش رهبري از دست شما و جريانات وابسته به شما خارج گرديد ديگر توانايي کنترل آن را نخواهيد داشت. آنجاست که مشتي فرصت طلب و سودجو به کمک لمپن ها و عربده کش هاي چون شعبان بي مخ هاي زمان حرکت را به پيش خواهند برد و شما نيز از گردونه حذف خواهيد شد.

ادامه مطلب


Monday, June 16, 2003

هشدار به جنبش دانشجويي درباره پيچيدگي اوضاع سياسي

دانشجويان عزيز، شما که توانستيد دگم هاي سياسي مبارزه ضد امپرياليستي و مطلق بودن آن را به مثابه ارزش مطلق به نفع حاکميت دمکراسي در کشور بشکنيد. شما که شهامت سياسي آن را داريد که اسير مطلق گرايي و آرمانگرايي هاي سياسي نسل هاي گذشته نباشيد. با همان شهامت به آنها که درون شما دچار شانتاژ سياسي شده اند ندا سردهيد که روش هاي خشونت آميز به دمکراسي منتهي نخواهد شد.

شرکت وسيع و پيگير در اشکال گوناگون مبارزه مدني، طرد عناصر فرصت طلب و هشياري و آگاهي سياسي، دعوت از محافل و مجامع بين المللي براي حضور و داوري در عرصه هاي تقابل سياسي دعوت از سازمان ملل متحد براي نظارت بر اوضاع فعلي، فشار بر اتحاديه کشورهاي اروپا و محافل معقول در کنگره آمريکا، استفاده از تضاد منافع گروه هاي درگير داخلي و خارجي و پيوند با تمامي عناصر جمهوري خواه دمکرات در داخل وخارج کشور چنان نيرويي را بوجود خواهد آورد که در مقابل آن اقتدارگرايان مجبور به عقب نشيني و نيروهاي خارجي مجوزي براي دخالت نظامي نخواهند داشت.

به توانايي مبارزات مسالمت آميزخود باور داشته باشيد. تجربه شيلي، آفريقاي جنوبي، کشورهاي سابق سوسياليستي شرق اروپا، همگي نشان داده است که دمکراسي محصول شکيبايي سياسي دوستداران دمکراسي در مبارزه آنها براي آن است.

ادامه مطلب


Tuesday, June 10, 2003

جنبش اصلاحات با دوم خرداد مترادف نيست

شناخت صحيح از ريشه هاي شکل گيري جنبش اصلاحات درايران، عامل موثري در درک روند رويدادهاي اخير و تحليل نقش گروه ها و محافل سياسي در مقطع کنوني است.

ابتدا بايد بپردازيم به اينکه چه عواملي در نطفه گيري جنبش اصلاحات نقش اساسي ايفا نموده است. پذيرش اينکه پايان جنگ ايران و عراق مرحله جديدي است از تحول در جامعه ايران و پايان انتظارات مردم در تحقق بخشيدن به آمال ها و آرزوهاي معوق گذاشته شده انقلاب توسط رهبري، از اهميت خاصي برخوردار است. در دوران جنگ هرگونه سرکوب گروه هاي دگر انديش، معوق گذاشتن مطالبات اقتصادي و اجتماعي مردم و کنترل دولت در عرصه توزيع کالا اهرمهايي بود که محدوديت براي حاکميت جمهوري اسلامي در مجموع خود از آن براي کنترل جامعه استفاده نمود. با پايان جنگ ديگر بهانه اي براي کنترل و سرکوب جامعه به اشکال گذشته وجود نداشت.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر