گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Thursday, July 31, 2003

سايه سنگين روزهاي مرگ

از آن روزها سالها گذشته است، اما غمي بر دلم سنگيني مي کند که بي نهايت است. همان روزها بود که گريستن خاموش را ياد گرفتم. نه آنچنان که دژخيمان را خوش آيد، ولي دردرون گريستم. هنوز هم مي گريم. مي گريم براي آنهايي که اگر اعدام نمي شدند چه بسا امروز مثل من زنده بودند، بچه داشتند، کار مي کردند و براي رهايي عبدي و گنجي و مومني و رضوي فقيه و سازگارا و بقيه از بند اسارت مي نوشتند و امضاء جمع مي کردند. آنها بيشترشون جوان بودند، درست مثل همه جوانهاي امروز ايران که عاشق دمکراسي و آزادي يند، آنها درست مثل همه جوان هاي ديگه دنيا بودند، با همه همان آرزوها و تمناهاي جواني، و چه جوان هاي خوبي.

خيلي وقت ها با آنها حرف مي زنم، ما هنوز با هم هستيم، هر روز و هر لحظه، آنها هنوز آرزوي آزادي رو دارند، گرچه نيستند، ولي هنوز زنده اند، نه در من و شما که در قلب دژخيمانشان زنده اند. تعجب مي کنم که کسي زيبايي جواني آنها را نبيند و آنها را مرده پندارد، آنها هنوز با مايند، در کنار ما، در کنارجوان هاي امروز ايران، با همان آروزها.

ادامه مطلب


Wednesday, July 30, 2003

انتقال قدرت و خشونت زدايي از روابط اجتماعي

تصور اينکه با حاکميت يکدست اقتدارگرايان، قدرت را به شکل مسالمت آميز بتوان به آلترناتيو آينده منتقل نمود، تصوري کودکانه و خارج از درک شرايط و اوضاع ايران است. نيروهاي معتقد به دمکراسي و آنهايي که به راستي طرفدار خشونت زدايي از روابط اجتماعي در جامعه ايران هستند، بايد به طور جدي به اشکال انتقال قدرت بيانديشند. اشکال مسالمت آميز انتقال قدرت، زمينه خشونت زدايي و آشتي ملي در آينده جامعه را فراهم مي نمايد در حاليکه اشکال خشن و مقابله براي انتقال به شدت خشونت در آينده جامعه ايران افزوده و فضاي مسموم انتقام و سرکوب را دامن خواهد زد. از چنان فضايي دمکراسي را نمي توان انتظار داشت. در زميني که تخم کينه و خشونت و عداوت و انتقام کاشته شود، نمي توان دمکراسي و آزادي و حقوق بشر به بار آورد

ادامه مطلب


Friday, July 18, 2003

درباره مسئله استعفاي آقاي خاتمي و پيامدهاي آن

اينکه آقاي خاتمي، و نه تنها ايشان، که تمامي طيف اصلاح طلبان حکومتي قادر نبوده اند به آنچه وعده داده اند وفا نمايند، اينکه سکوت آقاي خاتمي به عنوان رئيس قوه مجريه در رابطه با جريانات اخير کشور عصبانيت جامعه را صد چندان کرده است، اينکه جريان محافظه کار اقتدارگرا به شدت سرکوب افزوده و هجوم نهايي و سازمان يافته خويش را به تمامي گرايشات اصلاح طلب درون و بيرون از حاکميت شدت بخشيده است، نبايد ما را از تحليل درست آنچه در جريان است باز دارد.
پس از استعفاء خاتمي چه اتفاقي خواهد افتاد و طرفداران استعفاء چه برنامه اي را براي مراحل بعدي ارائه مي کنند؟
با مسئوليت و صداقت و به دور از فرصت طلبي معصومانه با خود خلوت کنيم، به نيروهاي پراکنده اجتماعي نظر اندازيم و به دور از هياهوي تبليغاتي و طرح شعارهاي کلي و عامه پسند و عصبانيت از آنچه که نشده است، به پس از استعفا بينديشيم.

ادامه مطلب


Monday, July 14, 2003

تحليلي از حوادث کوي دانشگاه: درس ها و تجربه ها

رهبري جنبش دانشجويي به حق در ارتباط با حوادث مورد بحث موضع گيري بسيار صبورانه و قابل تاملي از خود نشان داد. براي رهبران جوان جنبش، بسيار دردناک و دشوار است که شاهد سرکوب دوستان و رفقاي خود توسط مشتي اوباش لباس شخصي بوده و ربودن آنها را به شيوه هاي گانگستر مآبانه از جلسات شوراي دانشجويي که به منظور دستيابي به راه حل براي رسيدن به شيوه هاي مسالمت آميز اعتراض برگزار مي شد، باشند و دم فرو بندند. بويژه که بارها و بارها از مقامات اجرايي کشور و از آن جمله شخص آقاي خاتمي استمداد طلبيدند و پاسخي نشنيدند. تقاضاهاي به حق رهبران جنبش براي برگزاري مراسم 18 تير حتي در محيط هاي محدود دانشگاهي نه تنها مورد قبول واقع نشد، که از جانب مقامات با مخالفت جدي مواجه گرديد. جنبش دانشجويي که با تمام توان خود در حمايت جنبش اصلاحات و اصلاح طلبان درون حاکميت مايه گذاشته بود، حداقل انتظارش اين است که در لحظات بحراني از حمايت متقابل اصلاح طلبان در مقابل سرکوب اقتدارگرايان برخوردار گردد

ادامه مطلب


Thursday, July 10, 2003

درباره شيوه هاي مبارزه براي دمکراسي

از جناح هاي تندتر جنبش حمايت کنيد ولي لازم نيست که به تحميل آنها اشکال مبارزاتي خود را تغيير دهيد. نيروي وسيع شما و يافتن حداقل هاي تفاهم در هر لحظه وزنه خود را به تندترين جناح ها نيز تحميل خواهد کرد و آنها را در کنار شما قرار خواهد داد. حد اقل تفاهم جناح هاي گوناگون جنبش، بيشترين و وسيع ترين نيروها را بسيج مي کند که با کمترين هزينه ممکن، به رقيب سهمگين ترين و پر هزينه ترين ضربه را وارد خواهد آورد.

به ريزش نيروهاي وابسته به حاکميت کمک کنيد و آن را تسريع نماييد. حرکت هاي معقول، مسالمت آميز و وسيع توده اي موثرترين عامل در ريزش نيروهاي حاکميت است.

اشکال مبارزه بسيار متنوع است. از تمامي تنوع اين اشکال بهره گيريد. از کم هزينه ترين آنها شروع کنيد و قدم به قدم به پيش برويد. تمام شواهد حاکي است که اکثريت قريب به اتفاق مردم از وضعيت فعلي ناراضي و عصباني اند، ولي فضاي صميميت لازم و اعتماد لازم براي اقدام مشترک و اعتماد به نيروي مردم فراهم نيست. اين فضا که لازمه حرکت گسترده مردم دريک جنبش فراگير براي دمکراسي است جز در عرصه مبارزات فراهم نمي گردد. ابتکار عمل شما در انتخاب اشکال مبارزه به تامين اين صميميت و همکاري مشترک کمک شاياني خواهد کرد.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر