گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Tuesday, November 18, 2003

اهميت تاريخي انتخابات دوره هفتم

عدم حضور اصلاح طلبان و طيف هاي پيراموني حامي آنها در حاکميت جمهوري اسلامي امکان پذيرش حمايت بين المللي را ناممکن خواهد کرد. خالي کردن صحنه مقابله و استقبال از حاکميت يگانه اقتدارگرايان و سپردن عنان اختيار کشور براي چهار سال آينده به اقتدارگرايان به بهانه عدم استقبال و شرکت مردم در انتخابات، خطاي فاحشي است که امکان استفاده از فرصت هاي پديد آمده در داخل و خارج از کشور را که براي هميشه هم جاودان نخواهند ماند، از ما سلب نموده و يکبار ديگر جنبش دمکراسي خواهي کشور را به ناکجاآبادي که واقعا هيچ کدام از ما نمي دانيم که به کجاست، رهسپار خواهد کرد.

ادامه مطلب


Monday, November 10, 2003

شرکت يا عدم شرکت در انتخابات دوره هفتم

* آيا ما به رقابت براي جلب نيروي ناراضي در جمهوري اسلامي با رقباي اصلاح طلب درون حاکميت قرار گرفته ايم و اگر چنين است، در رقابت با جريانات سلطنت طلب و محافل مشابه آنها تا کجا پيش خواهيم رفت؟
* آيا ساختار نظام جمهوري اسلامي، بويژه وجود نهادهايي چون نهاد ولايت فقيه، شوراي نگهبان و قانون اساسي مانع هرگونه تغيير و تحول در جامعه است و علت تحريم انتخابات کنوني اين ساختار است، و اگر چنين است آيا اين ساختار و موانع در چند ماه گذشته وجود نداشت، و يا اينکه ما از درک آن عاجز بوديم که مردم را براي انتخابات شوراهاي شهر به پاي صندوق هاي راي تشويق و ترغيب نموديم؟

ادامه مطلب


Saturday, November 01, 2003

پذيرش تنوع اشکال مبارزه

* اگر قرار است در پس فروپاشي اقتدار سياسي حاکم، پير و جوان، مسلمان و غير مسلمان، زن و مرد، روستايي و شهري، در شهر و ده، مسجد و کليسا، کوچه و خيابان، دانشگاه و بازار و کارخانه، با حجاب و بي حجاب، با ريش و بي ريش، با دامن و با روپوش و چادر، رنگ و وارنگ برخوردار از حداقل حقوق دمکراتيک بطور مسالمت آميز در کنار يکديگر زندگي کنيم، اين امر جز از طريق مشارکت همه اين عناصر در جريان اعتراض به اقتدار حاکم ميسر نخواهد بود.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر