گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Wednesday, December 17, 2003

جامعه روشنفکري ايران و سکولاريسم

ورود دين به حوزه عمومي جامعه، ناتواني پاسخگويي قوانين و برداشت هاي ديني به حل مشکلات اجتماعي، نه تنها به مقابله نيروهاي غير مذهبي با مذهبيون حاکم انجاميد که حتي موجب آن گرديد که بخش عظيمي از نيروهاي مومن و مذهبي جامعه به ناتواني پاسخگويي نگاه ديني که خود را بديل سياسي جامعه مي پنداشت، پي برده و به اشکال متفاوت و گوناگون به نقد و بازنگري حکومت ديني بپردازند.

درگير شدن دين در حوزه حاکميت و محدوديت ها و رقابت هاي حکومتي و مشکلات اداره کشور که از عهده قوانين ديني مسلما خارج بود، نه تنها به از دست دادن بخش قابل توجهي از حمايت اجتماعي مردم مسلمان از حاکميت ديني و رهبران مذهبي منجر شد، که در تاريخ معاصر ايران به شديد ترين درگيري ها و مقابله هاي کم نظير ميان مراجع تقليد و رهبران ديني در کشور نيز انجاميد. اندکي پس از استقرار نظام ديني، اختلافات درون روحانيت به اوج خود رسيده و در اين مقابله تني چند از مراجع مورد احترام جامعه اسلامي از جمله آيات عظام آقايان شريعتمداري، قمي، شيرازي و سپس منتظري خانه نشين گرديده و مورد بي احترامي قرار مي گيرند. تعداد قابل توجه ديگري از علما نيز از جمله بزرگترين مرجع شيعه آيت الله خوئي و آيات عظام آقايان گلپايگاني، مرعشي نجفي، طاهري و چند تن ديگر نيز مورد بي مهري و بي توجهي صريح واقع شدند و در مواردي اعتبار شرعي و حوزه اي آنها نيز مورد حمله قرار گرفت و شخصيت روحاني آنها در جامعه خدشه دار گرديده و مورد سوال واقع مي شود. اين اختلافات و مقابله ها که در نوع خود در جامعه روحانيت شيعه بي نظير مي باشد، در واقع به نهاد مذهب در جامعه خساراتي وارد آورد که صرفا نتيجه شرکت روحانيون در حاکميت کشور است.

ادامه مطلب


Saturday, December 06, 2003

به بهانه 16 آذر:اهميت تشکل و استقلال در جنبش دانشجويي

جنش دانشجويي ايران، همانند ساير جنبش هاي جوانان و دانشجويان در سراسر جهان، به مثابه حساس ترين نيروي اجتماعي که به تحولات و تغييرات در جامعه سريعتر از هر نيروي سياسي و اجتماعي ديگري عکس العمل اجتماعي نشان مي دهد، در تاريخ معاصر ايران، در هر دوران اجتماعي حضور فعال و پاسخگوي خود را داشته است. اما متاسفانه به دليل فقدان يک تشکيلات سراسري و سازمانيافته که بتواند اکثريت قاطع دانشجويان را نمايندگي نمايد، نتوانسته است نقش حياتي خود را که پاسداري از ارزش هاي دمکراتيک در جامعه مي باشد، در صحنه سياست ايران ايفا نمايد. جنبش متشکل و سازمان يافته دانشجويي در صورت استقلال از محافل قدرت و احزاب و سازمان هاي سياسي قادر خواهد بود که با ارائه برنامه و خواسته هاي دمکراتيک خود، نقش تعيين کننده اي در تدوين برنامه هاي سياسي احزاب، چه در حاکميت و چه در خارج از حاکميت سياسي، ايفا نمايد

ادامه مطلب


Monday, December 01, 2003

شادباش و تبريک به پنجمين سالگرد تاسيس جبهه مشارکت

استقرار و تضمين دمکراسي در يک جامعه ممکن نيست مگر با مشارکت مردم در تمامي عرصه هاي زندگي اجتماعي و تنها ابزار تامين اين مشارکت و حفظ و پاسداري از آن، حضور احزاب و سازمانها و نهادهاي مدني در يک جامعه است. جبهه مشارکت خوشبختانه توانسته است بخشي از نيروهاي اجتماعي را پيرامون خود سازمان داده و امکان حضور و مشارکت آنها را در زندگي سياسي کشور تامين نمايد. ادامه حيات جبهه مشارکت و حضور سازمان يافته آن به عنوان نماينده بخشي از اقشار گوناگون جامعه ايران، يکي از اجزاء لازم و حياتي براي ادامه جنبش دمکراسي خواهي در ميهن ما بوده و از اين نگاه است که حفظ وحدت و يکپارچگي جبهه مشارکت و تلاش در جهت جذب و سازماندهي بيشتر نيروهاي متعلق به آن، کمکي است به رشد و ارتقاء جنبش دمکراسي خواهي در ميهن ما.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر