گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, June 11, 2004

قانون اساسی: میثاق ملی یا حافظ ساختار کنونی قدرت

سازمان التزام خود و سایر اصلاح طلبان را به قانون اساسی به مثابه میثاق ملی وجه تمایز ایشان با استبداد طلبان و بنیادگرایان از یک سو، و جمهوری خواهان و جریان های سکولار از سوی دیگر اعلام می کند غافل از اینکه اگر منظور از استبداد طلبان و بنیادگرایان همان اقتدار گرایان حکومتی است، و نه فقط سلطنت طلبان مقیم خارج از کشور، نه تنها منکر التزام به قانون اساسی نیستند که خود بیشتر از هر جریان دیگری به قانون اساسی پایبند بوده و به اجرای آن همت گماشته اند و از امکانات موجود در همین قانون برای تحکیم موقعیت خود و سرکوب دیگران بهره گرفته اند. حذف اصلاح طلبان از قدرت سیاسی و رد عدم صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان و مقابله شورای نگهبان در مقابل مصوبات مجلس و تفسیر قانون اساسی به نفع گرایش اقتدارگرای حکومتی، و دخالت رهبری در امور غیرقابل حل توسط حوزه های قدرت و صدور احکام حکومتی و نهایتا آنچه امروز از آن به عنوان بن بست سیاسی و انسداد از آن نام برده می شود همه و همه حاصل همین قانون اساسی بوده و نتیجه اقداماتی است که اقتدارگرایان با توسل به قانون اساسی کنونی و ابزارهایی که در اختیارشان می گذارد، در پیش گرفته اند.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر