گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Saturday, July 24, 2004

چه کسی برنده انتخابات رياست جمهوري است

روشن است که حضور یک رئیس جمهور دمکرات و اصلاح طلب به مراتب بهتر از یک رئیس جمهور دیکتاتور و قدرت مدار است. حتی در دیکتاتوری ترین اشکال و ساختارهای حکومتی حضور افراد بهتر در مقامات اجرایی حداقل میزان خسارات وارده به جامعه را کمتر نموده و گاه شرایط لازم را براي عبور جامعه به آینده ای بهتر فراهم مي آورد. اما آیا کاندیداهای مورد نظر اصلاح طلبان تا آنجا که تاکنون از آنها به صراحت يا در پرده سخن به میان مي آيد، توانايي مقابله با گرايش قدرتمند محافظه کاران را با توجه به ساختار اقتدارگراي نظام جمهوری اسلامی دارند

ادامه مطلب


Friday, July 02, 2004

چالش اصلاح طلبان در چشم انداز تحولات آینده

براي اصلاح طلبان، چشم انداز آينده و جايگاه آنها با توجه به گذشته سياسي و تاريخ و تجربه و خاطرات مشترک آنها با محافظه کاران کنوني حاکم، در پس تحول نظام مبهم و ناپيداست. پس بنابراين، حرکت بايد در چارچوب حفظ نظام کنوني و ساختارهاي موجود حقيقي و جقوقي آن باقي بماند. نياز به تغييرات ساختاري نظام براي آنها بلاموضوع است.

اصلاح طلبان در مقابل دو آينده ممکن، اولی وضعيت تجربه شده چند سال گذشته که آنها نقش اساسی را بخش های اجرايي و قانونگذاری به عهده داشته اند، و دومي تحولات پايه ای و ساختاري که حداقل آينده اصلاح طلبان در آن مبهم مي باشد، اولي را برگزيده اند چرا که مجموعه نظام کنوني با تمام کمبودهايش از نگاه ايشان به تجربه حضور آنها را تحمل نموده، مشارکت سياسي آنها را در تمامي بخش هاي قدرت ممکن و محتمل ساخته، و بازگشت دوباره آنها را به قدرت سياسي نويد بخش است. پس بنابراين بي دليل نيست که خود صراحتا مي گويند که حاضر نيستند که نسيه را با نقد معامله کنند.

ادامه مطلب


Friday, July 02, 2004

چالش اصلاح طلبان در چشم انداز تحولات آینده

براي اصلاح طلبان، چشم انداز آينده و جايگاه آنها با توجه به گذشته سياسي و تاريخ و تجربه و خاطرات مشترک آنها با محافظه کاران کنوني حاکم، در پس تحول نظام مبهم و ناپيداست. پس بنابراين، حرکت بايد در چارچوب حفظ نظام کنوني و ساختارهاي موجود حقيقي و جقوقي آن باقي بماند. نياز به تغييرات ساختاري نظام براي آنها بلاموضوع است.

اصلاح طلبان در مقابل دو آينده ممکن، اولی وضعيت تجربه شده چند سال گذشته که آنها نقش اساسی را بخش های اجرايي و قانونگذاری به عهده داشته اند، و دومي تحولات پايه ای و ساختاري که حداقل آينده اصلاح طلبان در آن مبهم مي باشد، اولي را برگزيده اند چرا که مجموعه نظام کنوني با تمام کمبودهايش از نگاه ايشان به تجربه حضور آنها را تحمل نموده، مشارکت سياسي آنها را در تمامي بخش هاي قدرت ممکن و محتمل ساخته، و بازگشت دوباره آنها را به قدرت سياسي نويد بخش است. پس بنابراين بي دليل نيست که خود صراحتا مي گويند که حاضر نيستند که نسيه را با نقد معامله کنند.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر