گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Saturday, April 09, 2005

انتخابات ریاست جمهوری :بحران فروپاشی یا حیات نو

حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در آستانه برگزاری نهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری خود، با چنین بحرانی در داخل و خارج از کشور مواجه است. چه راهکارهایی برای عبور از بحران کنونی پیش روست، حاکمیت نظام اسلامی چه پاسخی برای عبور از بحران کنونی دارد، برنامه کاندیداهای ریاست جمهوری دوره نهم چه راهکاری را برای بحرانی که موجودیت نظام را به چالش کشیده است، ارائه می‌کنند؟
توانایی اپوزیسیون نظام برای بهره گیری از فرصت ایجاد شده چه اندازه است، برنامه اپوزیسیون جمهوری خواه برای امروز و فردای جامعه ما چیست؟
آیا اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی ایران، به لحاظ رهبری سیاسی و برنامه‌ای پاسخگو برای حل بحران‌های موجود، از توانایی رقابت با رهبری نظام کنونی برخوردار است؟

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر