گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Wednesday, December 07, 2005

نگاهی به جبهه‌های دمکراسی و حقوق بشر

نظاره‌گری، حاشیه نشینی و انفعال سیاسی نیروهای سکولار و دمکراتیک در کشور ما و نگاه آنها به قطب‌های قدرت در داخل و خارج کشور موجب آن گردیده است که جبهه دمکراسی‌خواهی و حقوق‌بشر که در اساس باید با اتکا به مرکزیت این نیرو شکل یافته و در جامعه دامنه و گسترش پیدا کند، در گروگان و اختیار سایر نیروها قرار گیرد. اکنون در جامعه ما دو گرایش سیاسی عمده در داخل و خارج کشور مدعی ایجاد جبهه دمکراسی‌خواهی و حقوق‌بشر شده و بنای این جبهه را به ابتکار خود و با یارگیری به شیوه‌ای کاملا غیردمکراتیک و به گونه‌ای قبیله‌ای و سنتی یا با تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی سازماندهی نمایند

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر