گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Saturday, February 04, 2006

فرصتی گرانبها برای جمهوری اسلامی ایران

فرصت تاریخی کنونی نیز بر ای همیشه باقی نخواهد ماند. ارجاع پرونده به شورای امنیت، قطع مذاکرات و از سرگیری فرایند غنی سازی در کشور شرایط را بکلی تغییر خواهد داد. ائتلاف و بلوک کنونی بر علیه ایران در تمامی محافل بین‌المللی تقویت خواهد شد، رفته رفته با اعمال تحریم‌های اقتصادی زیربنای اقتصادی و تکنولوژیک کشور در هم خواهد ریخت، و شورش‌های منطقه‌ای و درگیریهای داخلی جامعه را با بحران‌های جدی مواجه خواهد کرد. در چشم‌انداز سالهای آتی مقامات جمهوری اسلامی ایرانی از وحشت پروژه تغییر رژیم آمریکا بخش قابل توجهی از بودجه کشور را صرف خرید و ساخت تجهیزات نظامی نموده و رهبری کشور را متقاعد به ساخت سلاح هسته‌ای برای مقابله با حمله‌های احتمالی خواهند کرد و بر شدت حمایت و کمک به جریانهای افراطی و احیانا تروریستی خواهند افزود

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر