گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Wednesday, June 14, 2006

تخريب چهره عبادی در دفاع از نومحافظه‌کاران امريکا

متاسفانه در سالهای اخیر برخی آگاهانه و برخی بر اثر جهل و بی‌اطلاعی و فقدان تجربه، جدال سنت و مدرنیته را در پهنه اندیشه و سیاست ایرانی به تقابل سیاست‌های نومحافظه کاران ایالات متحده و رهبری حکومت اسلامی تقلیل داده‌اند. به نظر ایشان هرگونه مخالفتی با نظام جمهوری اسلامی نماد اندیشه مدرن و هرگونه‌ای از تقابل با سیاست‌های غربی به ویژه نگرش مسلط نئوکان امریکایی بازتاب مقاومت اندیشه سنتی است و به معنای دفاع ازنظام اسلامی است

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر