گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, April 27, 2007

نقدی بر رفراندوم هسته‌ای

سیاست کنونی اما متاسفانه چه با موافقت اکثریت مردم در یک رفراندوم تایید گردد و ‏چه با مخالفت روبرو شود، موجبات جنگی احتمالی را فراهم آورده است که حداقل ‏نتیجه اولیه آن تخریب کامل تاسیسات موجود هسته‌ای کشور است که بالغ بر ‏میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری ملی را شامل می‌گردد.‏

در حقیقت آنهایی که مدعی آنند که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و گزینه ‏هسته‌ای را برای بخشی از انرژی کشور در پروژه توسعه علمی و صنعتی کشور قرار ‏داده‌اند، نمی‌توانند با پافشاری بر ادامه غنی‌سازی و دستیابی به چرخه کامل ‏سوخت در مقطع کنونی مجموعه زیربنای صنعتی کشور را که در صورت بروز جنگ به ‏کلی ویران خواهد شد را قربانی کنند.‏

پافشاری بر ادامه چنین سیاستی با و بدون حمایت اکثریت مردم به هرگونه و شکلی ‏اگر به تقابل نظامی و جنگ احتمالی فراروید، جز خیانت به مردم و کشور نیست

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر