گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, December 26, 2008

تحقیق و تفحص دینی دکان فقها نیست

نگاهی به مقاله: اکبرگنجی با دو چهره

انکار حیات جسمانی امام زمان در حقیقت فقط یک لجبازی سیاسی نیست. انکار حیات جسمانی امام زمان با دلایل عقلانی در حقیقت انکار مشروعیت نظام حکومتی است که رهبری آن ولایت خود را به نمایندگی ایشان تعریف کرده و رئیس دولتش خود را در جمکران جوابگوی ایشان می داند.تا زمانی که باور به داستانهائی چون غیبت و حضور جسمانی امام زمان باقی است داستان چاه جمکران و بساط فریب و نیرنگ احمدی نژادها و امثال او باقی خواهد ماند.
پایان داستان غیبت در حقیقت مانند تخته سنگی است که نه تنها دهانه چاه جمکران و جمکران های مشابه در آینده را خواهد بست که درب بسیاری از دکانها و حجره های تجارت دینی را نیز تعطیل خواهد کرد.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر