گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Monday, July 27, 2009

داستان مشایی ,استعفای احمدی نژاد

راه حلی آبرومندانه برای گذار از بحران کنونی

به نظر می رسد رهبری و تیم همراه ایشان زیرکانه در حال تدارک راه حلی برای عبور از بحران کنونی هستند که داستان مشایی کلید عبور و رمز آن است. این پروژه چنانچه توضیح داده شد، نه تنها به عقب نشینی باند نظامی – امنیتی و رهبری در مقابل جنبش کنونی منجر نشده بلکه راه حلی است برای جلوگیری از بحران های مشابه در سالهای آتی. استعفای احمدی نژاد به بهانه عدم توافق رهبری با تیم همکار او، تنها راهکار قانونی عبور از بحران کنونی و کنترل رهبری در مدیریت بحرانی است که ادامه آن غیر قابل پیش بینی بوده و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره خواهد انداخت.

ادامه مطلب


Thursday, July 09, 2009

بهائی ها پیشمرگ ناراضیان سیاسی

سرکوب مخالفین و دادگاه بهائی ها

به قدرت رسیدن احمدی نژاد در دوره نهم ریاست جمهوری و به همراه آن تثبیت موقعیت باند مافیایی انجمن حجتیه بار دیگر مقدمات تدارک دوره ی جدیدی از سرکوب ناراضیان و فعالان سیاسی و دگراندیشان در کشور را فراهم آورد. در این دوره نیز جامعه ی بهائی ایران باز نقش پیشمرگه را داشته و دارد. تعداد زیادی از اعضای این جامعه دستگیر شده اند، اذیت و آزار پیروان دیانت بهائی شدت یافته و نهایتا رهبران و اعضای محفل ملی جامعه ی بهائی ایران – یاران ایران - به اتهام جاسوسی دستگیر شدند که همچنان در زندان بسر می برند.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر