گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Thursday, August 27, 2009

بر سر شاخ نشسته و بن می برد

دادگاه های نمایشی و قرون وسطایی اصلاح طلبان

حجاریان یکی از سرمایه های کم نظیر در تاریخ معاصر کشور ماست.
رژیم اسلامی ایران با سرکوب و منزوی کردن افرادی چون حجاریان و اتهام و تهمت و بدنامی به شخصیت هایی چون سید محمدخاتمی و موسوی و تاج زاده ودیگر یاران آنها در حقیقت بخشی از اعتبار نظام اسلامی را که دست مایه نظام در جوامع اسلامی بویژه روشنفکران این کشورها بوده است را بکلی از دست خواهد داد.

ادامه مطلب


Monday, August 03, 2009

چهره ی درهم ریخته و پرغم ابطحی

ابطحی قربانی پروژه های تواب سازی

چهره ی درهم ریخته و پرغم ابطحی در دادگاه دیروز نشان از پایان صفحاتی در تاریخ کشور ماست که با چهره خندان او در مقام رئیس دفتر خاتمی آغاز شده بود. ابطحی همان وجه امید، طراوت و زندگی در درون نظامی بود که می توانست بهترین مدل و چشم انداز تحول و تعدیل در منطقه در مقابل هیولای بنیادگرایی باشد.شکستن ابطحی ها و بی اعتبارکردن خاتمی ها و موسوی ها، تیره و تار کردن آینده زندگی در منطقه ایست که بنیادگرایان در آرزوی سلطه بر آنند.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر