گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, September 11, 2009

بدرید پرده ی ریا و تزویر دینی را

از چهره جنایتکارانه رهبری نظام اسلامی

اگر قرار به سرکوب مخالفین است، بگذار رهبری نظام اسلامی مجبور شود حرمت حرم ائمه را شکسته و خونریزی را به داخل مقدس ترین مکانهایی که خود را مدعی و متولی آنها می داند، بکشاند.
اگر قرار باشد که بگیرند و ببندند، بگذار آنها باشند که عمامه از سر علما و روحانیون بکشند و آنها را کشان کشان با سرودست خونین از درون حرم امام رضا و معصومه قم به اوین و بازداشتگاه 209 ببرند. بگذار به جای عکس ندا آقاسلطان، دنیای اسلام شاهد سر و روی خونین علما و روحانیونی باشد که از مقدس ترین اماکن دینی به ضرب دشنه و زنجیر و گلوله به بیرون پرتاب می شوند. آنجاست که پرده تزویر و ریای مقدس مابی آنها پاره شده و توهم میلیونها هوادار مسلمان امروز آنها در هم خواهد شکست. وحتی سیدحسن نصرالله و هوگوچاوز هم جرات حمایت از آنها را نخواهد داشت

ادامه مطلب


Friday, September 04, 2009

وحدت کلمه را کنار بگذاریم

ما نه با مسلمان بودن آقایان مشکلی داریم و نه با روحانیون. آیت الله منتظری شخصیت روحانی و مرجع شیعه، تجسم دفاع شرافتمندانه از حقوق بشر و اقلیت های دینی و دگراندیش در تاریخ معاصر ایران است. کمتر غیرمسلمانی در تمام سی سال گذشته به اندازه ایشان از حقوق دیگران دفاع کرده و در این راه هزینه داده است.بسیاری از مسلمانان نیز بوده اند که به مراتب از دگراندیشان و غیردین باوران به آزادی دگراندیشان از همه نحله های سیاسی و ایدئولوژیک وفادارتر بوده اند. مهندس بازرگان، دکتر یزدی، دکتر پیمان و شخصیت های روحانی چون عبدالله نوری، دکتر کدیور و حجت الاسلام مجتهد شبستری و بسیاری دیگر از شخصیت های مسلمان بمراتب بیشتر از بسیاری از دین ستیزان و یا غیرباورمندان دینی به آزادی دلبسته اند.معیار قضاوت در اینباره نه عبا و عمامه است و نه تعلق دینی و ایدئولوژیک. معیار اصلی باور به دمکراسی و حقوق بشر است و اساس آن عمل سیاسی و تجربه تاریخی این جریان هاست.
من نه بر این باورم که همه طرفداران جمهوری اسلامی ایران طرفدار دیکتاتوری ولایت فقیه و حامی جنایت های باندهای نظامی-امنیتی هستند و نه بر این بر باورم که همه مخالفین نظام اسلامی دمکرات و طرفدار حقوق بشرند.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر